Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 47/X/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 40.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie dochodów własnych na kwotę 24.864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 46.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych według których załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/V/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2011 rok otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 17.472.799 zł,

2) wydatki ogółem 19.208.399 zł,

3) planowany deficyt budżetowy 1.735.600 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 1.585.600 zł, wolnymi środkami - 150.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/X/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zwiększyć dochody

Zwiększyć wydatki

dział

rozdział

§

kwota

dział

rozdział

§

kwota

750

75095

0970

16.920

750

75095

4010

14.700

4110

2.220

852

85228

0970

2.435

852

85228

4010

2.100

852

85295

0970

21.300

4110

335

852

85295

3110

21.300

Razem:

40.655

Razem:

40.655


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/X/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zmniejszyć dochody

Zwiększyć dochody

dział

rozdział

§

kwota

dział

rozdział

§

kwota

756

75615

2440

24.864

756

75615

0310

24.864


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/X/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zmniejszyć wydatki

Zwiększyć wydatki

dział

rozdział

§

kwota

dział

rozdział

§

kwota

754

75412

6060

30.000

754

75412

6050

36.000

758

75818

4810

10.000

754

75405

3000

10.000

900

90001

6060

6.000

Razem:

46.000

Razem:

46.000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 47/X/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2011 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 47/X/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z podpisania umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spowodowała, że niektóre zakłady pracy chronionej utraciły uprawnienia do zwolnień podatkowych. To z kolei powoduje, że gmina nie otrzyma kwoty rekompensującej utracone dochody a zwiększą się wpływy podatku od nieruchomości.

W celu usprawnienia prac związanych z odśnieżaniem dróg gminnych postanowiono zakupić samochód strażacki oraz wyposażenie do wykonywania tych prac. Samochód będzie równiez uczestniczył w prowadzonych przez straż akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Przynależność gminy do Stowarzyszenia "Biebrzański Dar Natury" otwiera możliwość do pozyskania środków z programu "Lider". W ramach tego działania gmina planuje złożyć wniosek na modernizację remizy OSP w Szczuczynie. Do wniosku tego niezbędna jest dokumentacja techniczna, której opracowanie zostanie zlecone w roku bieżącym. Wykonanie prac modernizacyjnych nastąpi w 2012 roku.

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe w zakupie radiowozów do działań operacyjno-rozpoznawczych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe