Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Czeremcha ponosi pełne koszty opieki, nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przez którą należy rozumieć obowiązkowy na tym etapie kształcenia, zestaw celów i treści nauczania oraz umiejętności uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, które są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czeremcha.

§ 2. Świadczenia przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1, są odpłatne i obejmują w szczególności:

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności twórcze dzieci,

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

3) gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki,

4) zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie,

5) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

6) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze,

7) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dziecka,

8) zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym,

9) działania opiekuńczo-wychowawcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.

§ 3. 1. Koszt jednostkowy za każdą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust.2, ustala się w wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w § 3 ust. 1, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane na podstawie odrębnych przepisów, oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek (życzenie) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pobiera Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czeremsze.

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 4. Obowiązek zapłaty ustalonej w § 3 opłaty ma miejsce wówczas, gdy dziecko faktycznie korzysta z danego rodzaju świadczeń. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy w Czeremsze Nr IX/77/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ustalania opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzone przez Gminę.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe