Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/51/2011 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Sokólskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku z art. 403 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322), uchwala się, co następuje:

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofninasowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

2) ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) dotacji - rozumie się przez to dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

3. Z budżetu Powiatu Sokólskiego mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie określonym przepisem art. 403 ust. 1 ustawy, realizowanych na terenie powiatu sokólskiego, mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska.

4. Dotacje mogą być udzielane:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom;

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

§ 2. 1. Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające następujące kryteria:

1) realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu środowiska (uzyskania efektu ekologicznego);

2) zadanie przewidziane do zrealizowania kwalifikuje się do działań, przedsięwzięć lub wydatków określonych w art. 403 ust. 1 ustawy;

3) zadanie przewidziane jest do zrealizowania do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielona jest dotacja.

2. Wnioskodawca będący podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych wymienionym w przepisie art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy może otrzymać dotację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) uchwały pod warunkiem, że nie korzystał wcześniej z dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub dofinansowania ze środków budżetu miasta bądź budżetu gminy z terenu powiatu sokólskiego, lub z innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

3. W wypadku gdy dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną lub pomoc de minimis w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, wnioskodawca niezależnie od kryteriów określonych ustępami poprzedzającymi powinien spełniać kryteria udzielania pomocy publicznej określone odrębnymi przepisami w zakresie w jakim udzielenie dotacji będzie stanowiło pomoc publiczną lub pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) lub przepisów prawa Unii Europejskiej oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium przez wnioskodawcę.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

3. Niezależnie od dokumentów i oświadczeń wskazanych we wzorze wniosku Podmiot, ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dołącza do wniosku następujące dokumenty:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311), obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Zarządu Powiatu Sokólskiego za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce, w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce.

6. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

7. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określone w § 2.

8. Dotacja zostanie udzielona podmiotom, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w zakresie kryteriów merytorycznych pod warunkiem, iż w budżecie Powiatu Sokólskiego będą zapewnione środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

9. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji danemu podmiotowi podejmuje Zarząd Powiatu Sokólskiego w formie uchwały.

10. Informacja w sprawie udzielenia dotacji zostanie przekazana wnioskodawcy pisemnie.

11. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sokólskim a wnioskodawcą.

12. Umowa, o której mowa w ust. 11 określa w szczególności:

1) opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji oraz sposób jej przekazania;

3) termin realizacji zadania;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;

7) tryb kontroli wykonania zadania.

13. Dotacja nie zostanie udzielona, a umowę, o której mowa w ust. 12 uważa się za niezawartą, jeżeli wnioskodawca nie zwróci podpisanego przez siebie egzemplarza umowy w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

14. Dotacja nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów zadania.

15. Dotacja zostanie przekazana na prowadzony w banku krajowym rachunek bankowy podmiotu otrzymującego dotację wskazany we wniosku.

16. Dotacje nie będą udzielane na inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia umowy.

17. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w trakcie realizacji oraz po wykonaniu zadania.

18. Kontrola dotowanego zadania obejmuje w szczególności:

1) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową;

2) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy;

3) na żądanie Zarządu Powiatu Sokólskiego dostarczenie lub udostępnienie dokumentów lub innych nośników informacji oraz udzielenie wyjaśnień i informacji ustnie lub na piśmie dotyczących wykonania zadania, w terminie określonym przez kontrolującego;

4) na żądanie Zarządu Powiatu Sokólskiego wykonywanie częściowych (miesięcznych lub kwartalnych) sprawozdań z dotowanego zadania, w terminie określonym przez kontrolującego.

Sposób rozliczania dotacji

§ 4. 1. Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego rozliczenia kosztów zadania, w terminie 15 dni po jego wykonaniu.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez podmiot dotowany stosownych dokumentów, w szczególności faktur, przelewów, protokołów odbioru lub innych dowodów potwierdzających wykonanie zadania.

3. Z treści faktury lub innego dowodu księgowego winno jednoznacznie wynikać, iż zostały one wystawione na rzecz podmiotu, któremu przyznano dotację.

4. Faktura lub inny dowód księgowy winny być wystawione w czasie realizacji zadania.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, iż dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega ona niezwłocznie zwrotowi do budżetu Powiatu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Przepis końcowy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec

Załącznik do Uchwały Nr VII/51/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe