reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.96.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 22 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność części uchwały uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

§ 3 ust. 10 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20 czerwca 2011 r. Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałę Nr XIII/105/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, która w dniu 27 czerwca 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż § 3 ust. 10 przedmiotowej uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 11 lipca 2011 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jego nieważności.

Rada Miejska Białegostoku w § 3 ust. 10 badanej uchwały postanowiła: " W przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w ust. 2, 3 i 5 nie podlega zwrotowi za wyjątkiem nieobecności spowodowanej leczeniem sanatoryjnym oraz szpitalnym. W takim wypadku opłata zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności".

W ocenie organu nadzoru taka regulacja jest regulacją wadliwą. Dla oceny powyższej kwestii, istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), który upoważnia radę gminy do ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. W tym ostatnim przepisie ustawodawca określił, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które między innymi prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wyżej wymieniona opłata stanowi instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność, pobieraną w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Tym samym opłata stanowi swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 358/08).

Wprowadzenie przez Radę Miejską Białegostoku zapisu, iż w przypadku nieobecności dziecka opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej leczeniem sanatoryjnym oraz szpitalnym, stanowi wprost naruszenie zasady ekwiwalentności, jak również sugeruje o stałym jej charakterze, czyli uniezależnionym od faktycznego korzystania z poszczególnych usług. Znamienne w tym zakresie jest stanowisko orzecznictwa sądowoadministracyjnego, (wyrażone między innymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Go 69/11, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 października 2009 r., sygn. akt. II SA/Bd), potwierdzającym tezę o kompetencji rady gminy do ustalenia opłaty, której istotną cechą jest ekwiwalentność, czyli zapłaty za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.

W toku postępowania nadzorczego Prezydent Miasta Białegostoku w piśmie z dnia 08.07.2011 roku, znak EDU-IV.3024.1.63.2011 podniósł, iż "W sytuacji, gdy nieobecność dziecka w przedszkolu nie jest wywołana przyczynami leżącymi po stronie placówki, brak jest podstaw do obniżenia wygrodzenia przedszkola należnego mu na podstawie zawartej umowy. Jedynie ze względu na zasady współżycia społecznego organ prowadzący dopuścił możliwość obniżenia opłaty w przypadku nieobecności dziecka spowodowanej leczenia sanatoryjnym lub szpitalnym, choć z punktu widzenia formalnego nie był do tego zobligowany".

Trudno zgodzić się z powyższą tezą, gdyż orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazuje w tej kwestii na pogląd zgoła odmienny: "W zakresie kompetencyjnym wynikającym wprost z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty nie mieści się prawo do decydowania kiedy opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Rodzice są bowiem zobowiązani do ponoszenia opłaty, za te świadczenia, z których korzystają ich dzieci, a kryterium zróżnicowania, czy opłata jest pobierana, czy nie, powinien być fakt skorzystania lub nie skorzystania przez dziecko ze świadczeń." (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 149/08).

W przedmiotowej sprawie na uwagę, zasługuje również fakt, że brak możliwości obniżenia i zwrotu opłaty za udzielane świadczenia przedszkolne w niewątpliwy sposób dyskryminuje rodziców dzieci, którzy zobowiązani są ponosić opłaty w sytuacji, gdy dziecko nie uczestniczy w zajęciach. Brak świadczenia ze strony gminy (przedszkola) i pobieranie opłaty od rodziców nieobecnych dzieci narusza, zdaniem organu nadzoru, zasadę ekwiwalentności świadczeń. Żądanie więc opłaty w przypadku braku świadczenia usługi ze strony przedszkola, spowodowanej nieobecnością dziecka, jest prawnie nieuzasadnione.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że Rada Miejska Białegostoku ustalając, brzmienie § 3 ust. 10 kwestionowanej uchwały, dokonała powyższego sprzecznie z art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, tym samym w sposób istotny naruszyła prawo.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie nieważności § 3 ust. 10 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 201r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola przez Gminę Białystok, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje: Rada Miejska Białegostoku

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama