Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 55/11 Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 80 800 zł, w tym:

1) Dział 751 rozdział 75108 §2010 - 18 700 zł /dotacja na wybory do Sejmu RP i Senatu RP/

2) Dział 852 rozdział 85212 §2010 - 57 000 zł /dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych/

3) Dział 852 rozdział 85295 § 2010 - 5 100 zł /dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/

§ 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 80 800 zł, w tym:

1) Dział 751 rozdział 75108 §3030 - 18 700 zł

2) Dział 852 rozdział 85212 § 3110 - 51 318 zł

3) Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - 4 022 zł

4) Dział 852 rozdział 85212 § 4300 - 1 660 zł

5) Dział 852 rozdział 85295 § 3110- 5 100 zł

§ 3. Zmniejszam plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 726 zł:

1) Dział 852 rozdział 85213 § 2010 - 726 zł

§ 4. Zmniejszam plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 726 zł:

1) Dział 852 rozdział 85213 § 4130 - 726 zł

§ 5. Zmniejszam plan dochodów na zadania własne o kwotę 7 160 zł

1) Dział 852 rozdział85216 §2030 - 7 160 zł

§ 6. Zmniejszam plan wydatków na zadania własne o kwotę 7160 zł:

1) Dział 852 rozdział 85216 § 3110 - 7 160 zł

§ 7. Zwiększam plan dochodów na zadania własne o kwotę 108 918 zł, w tym:

1) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 - 7 710 zł /dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych/

2) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 - 89 397 zł /dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/

3) Dział 854 rozdział 85415 § 2030- 11 811 zł /dotacja na zakup podręczników dla uczniów program rządowy "Wyprawka szkolna"/

§ 8. Zwiększam plan wydatków na zadania własne o kwotę 108 918 zł, w tym:

1) Dział 852 rozdział 85219§ 4010 - 7 710 zł

2) Dział 854 rozdział 85415 § 3240 - 89 397 zł

3) Dział 854 rozdział 85415 § 3260 - 11 811 zł

§ 9. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

1. Zmniejszenia:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4170 - 3 240 zł

2) Dział 600 rozdział 60016 § 4210 - 2 398 zł

3) Dział 600 rozdział 60016 § 4430 - 5 000 zł

4) Dział 600 rozdział 60016 § 4270 - 51 000 zł

5) Dział 700 rozdział 70005 § 4270 - 5 000 zł

6) Dział 750 rozdział 75022§ 4300 - 1 000 zł

7) Dział 750 rozdział 75023 § 4110 - 9 000 zł

8) Dział 750 rozdział 75023 § 4260 - 5 000 zł

9) Dział 754 rozdział 75412 §3030 - 15 000 zł

10) Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 6 000 zł

11) Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 700 zł

12) Dział 801 rozdział 80101 § 4350 - 490 zł

13) Dział 801 rozdział 80101 § 4410 - 787 zł

14) Dział 801 rozdział 80103 § 4210 - 1 200 zł

15) Dział 801 rozdział 80103 § 4240 - 200 zł

16) Dział 801 rozdział 80104 § 4210 - 430 zł

17) Dział 801 rozdział 80146 § 4300 - 126 zł

18) Dział 801 rozdział 80148 § 4210 - 63 zł

19) Dział 851 rozdział 85154 § 4700 - 1 895 zł

20) Dział 852 rozdział 85212 § 3020 - 160 zł

21) Dział 852 rozdział 85212 § 4300 - 700 zł

22) Dział 852 rozdział 85215 § 3110 - 1 500 zł

23) Dział 852 rozdział 85219 § 4010 - 7 710 zł

24) Dział 854 rozdział 85401 § 4240 - 170 zł

- Ogółem 118 769 zł

2. Zwiększenia:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4300 - 56 514 zł

2) Dział 600 rozdział 60016 §4590 - 5 124 zł

3) Dział 700 rozdział 70005 §4210 - 4 500 zł

4) Dział 700 rozdział 70005 §4260 - 500 zł

5) Dział 750 rozdział 75022 § 3030 - 1 175 zł

6) Dział 750 rozdział 75023 §4210 - 4 825 zł

7) Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 15 000zł

8) Dział 754 rozdział 75412 § 3020- 11 000 zł

9) Dział 754 rozdział 75412 § 4210 - 3 500 zł

10) Dział 754 rozdział 75412 § 4280 - 500 zł

11) Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - 977 zł

12) Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 1 900 zł

13) Dział 801 rozdział 80101 § 4430 - 300 zł

14) Dział 801 rozdział 80103 § 4210 - 200 zł

15) Dział 801 rozdział 80104 § 4240 - 430 zł

16) Dział 801 rozdział 80146 § 4210 - 126 zł

17) Dział 801 rozdział 80148 § 4300 - 63 zł

18) Dział 851 rozdział 85154 § 4210 - 1 895 zł

19) Dział 852 rozdział 85202 § 4330 - 5 280 zł

20) Dział 852 rozdział 85219 § 4170 - 1 160 zł

21) Dział 852 rozdział 85219 § 4300 - 2 730 zł

22) Dział 852 rozdział 85219 § 4350 - 150 zł

23) Dział 852 rozdział 85219 § 4370 - 300 zł

24) Dział 852 rozdział 85219 § 4410 - 450 zł

25) Dział 854 rozdział 85401 § 4210 - 170 zł

- Ogółem 118 769 zł

§ 10. Dokonać zmian w planie wydatków zadania zlecone.

1. Zmniejszenia:

1) Dział 751 rozdział 75108 § 4410 - 735 zł

2) Dział 751 rozdział 75108 § 4300 - 3 939 zł

3) Dział 852 rozdział 85212 § 4350 - 500 zł

4) Dział 852 rozdział 85212 § 4370 - 700 zł

- Ogółem 5 874 zł

2. Zwiększenia:

1) Dział 751 rozdział 75108 § 4170 - 3 696 zł

2) Dział 751 rozdział 75108 § 4210 - 978 zł

3) Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - 1 200 zł

- Ogółem 5 874 zł

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23 957 645,90 zł, w tym bieżące - 22 220 285,90 zł.

2. Wydatki ogółem - 28 509 238,90 zł, w tym bieżące - 22 078 512,90 zł

§ 12. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 13. Zarządzenie podlega przedłożeniu w RIO w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Jacek Albin Nowakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe