reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/337/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Białystok udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 54, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Białystok posiada udziały lub akcje;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością Gminy Białystok.

§ 2. Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach;

2) cofania udziałów w spółkach;

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. Gmina Białystok może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego:

1) upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Białegostoku na dany rok;

2) upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów niepieniężnych (aportów), w postaci aktywów posiadających zgodnie z przepisami prawa zdolność aportową, w zamian za obejmowane udziały. Wniesienie wkładu niepieniężnego poprzedzone jest wyceną przedmiotu wkładu, chyba że istnieje aktualna wycena.

2. Wniesienie wkładów do nowo tworzonej spółki lub spółki, w której Gmina Białystok nie posiadała udziałów, jest równoznaczne z tworzeniem lub przystąpieniem do spółki w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej Białegostoku.

§ 5. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zbywania udziałów należących do Gminy Białystok.

2. Przed podjęciem procedury zmierzającej do zbycia udziałów, Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia, właściwej Komisji Rady Miejskiej Białegostoku, informację o planowanym zbyciu udziałów, obejmującą w szczególności tryb i planowany do zbycia pakiet udziałów.

3. Zbycie pakietu udziałów, stanowiącego więcej niż 25% kapitału zakładowego spółki, wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej Białegostoku, podjętej przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności udziałów.

4. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Gminy Białystok, w tym udziałów spółki, w których Gmina Białystok jest jedynym wspólnikiem, jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki, w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga podjęcia odrębnej uchwały Rady Miejskiej Białegostoku.

§ 6. 1. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie;

2) przetargu publicznego;

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;

4) aukcji ogłoszonej publicznie.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust. 1.

3. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu.

§ 7. 1. Cofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają umorzeniu.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do wyrażania zgody na dobrowolne umorzenie udziałów, jako wspólnika lub akcjonariusza. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki i wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej Białegostoku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama