| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 18/12 Wójta Gminy Sidra

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 ,poz. 1240 , z 2010 r. Nr 28 , poz. 620 , Nr 123 , poz. 835, Nr 152 , poz. 1020 , Nr 238 poz. 1578, Nr 257 , poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. W planie dochodów i wydatków z zadań zleconych bieżących wprowadzić nastepujęce zmiany:

1) Zwiększyć plan dochodów w Dziale 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3 600 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 600 zł ;

§ 2. W planie dochodów i wydatków zadań własnych bieżących wprowadzić nastepujęce zmiany:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 216 zł w tym :

a) Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85216 zasiłki stałe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 070 zł ;

b) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4 146 zł;

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 6 216 zł w tym :

a) Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85216 zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2 070 zł ;

b) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 4 146 zł ;

§ 3. W planie wydatków bieżących własnych dokonanć następujacych zmian :

1) Zmniejszyć plan wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 8 600 zł w tym :

a) Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 600 zł ;

b) Rozdział 85216 zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 8 000 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 8 600 zł w tym :

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4330 zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 2 620 zł ;

b) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5 980 zł w tym :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000 zł ;

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwote 1 500 zł ;

- § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 480 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : 10 777 357 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 9 297 931 zł ;

- dochody majątkowe w kwocie 1 479 426 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : 12 640 957 zł w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 9 497 273 zł ;

- wydatki majątkowe w kwocie 3 143 684 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 863 600 zł , zostanie pokryty z następujacych źródeł :

a) Wolnych środków w kwocie 400 000 zł ;

b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 263 600 zł ;

c) Zaciągniętych kredytów w kwocie 1 200 000 zł.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku do zarządzenia .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt


Jan Hrynkiewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Sidra
z dnia 30 lipca 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy.

Zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa i wydatków finansowanych w Dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano w oparciu o następujące pisma :

- FB-II.3111.248.2012.BB z dnia 09 lipca 2012r - zwiększono dotację na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 2070 zł ;

- FB-II.3111.259.2012 MA z dnia 19 lipca 2012 - zwiekszono dotację celową na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierajacych świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 3 600 zł ;

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.233.2012.BB z dnia 11 lipca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4146 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników - rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna "

Zmiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano na podstawie wniosku Kierownika . Kwota przeniesień między rozdziałami dotyczy własnych środków gminy angażowanycho do wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa .

Wójt


Jan Hrynkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »