reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/184/12 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wrpwadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.442.120 zł , z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 6207 o kwotę 1.775.077 zł - dotację celową udzieloną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania własne;

2) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6290 o kwotę 352.400 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł;

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 6290 o kwotę 300.000 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł;

4) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6207 o kwotę 14.643 zł - dotację celową udzieloną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania własne.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 530.396 zł , z tego:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 6310 o kwotę 300.000 zł - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami;

2) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 211.689 zł, § 6207 o kwotę 7.123 zł, § 2009 o kwotę 11.207 zł, § 6209 o kwotę 377 zł razem 230.396 zł - dotację celową udzieloną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania własne.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.399.573 zł , z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 6050 o kwotę 4.000 zł, § 6057 o kwotę 1.775.077 zł, § 6059 o kwotę 313.270 zł razem 2.092.347 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych;

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 3040 o kwotę 5.400 zł - wydatki na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń zadania własnego;

3) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 89.641 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych;

4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 17.298 zł - wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadania własnego;

5) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.160 zł, w tym:

a) rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 89.160 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych,

b) rozdz. 90095 § 4270 o kwotę 15.000 zł, § 6050 o kwotę 4.000 zł razem 19.000 zł - wydatki na zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne zadań własnych;

6) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6057 o kwotę 15.674 zł, § 6059 o kwotę 2.569 zł razem 18.243 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych;

7) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 § 6050 o kwotę 68.484 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 411.158 zł , z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 4017 o kwotę 24.876 zł, § 4019 o kwotę 4.390 zł, § 4117 o kwotę 4.253 zł, § 4119 o kwotę 751 zł, § 4127 o kwotę 609 zł, § 4129 o kwotę 107 zł, § 4217 o kwotę 5.519 zł, § 4219 o kwotę 974 zł, § 4307 o kwotę 51.046 zł, § 4309 o kwotę 9.008 zł, § 4377 o kwotę 2.229 zł, § 4379 o kwotę 393 zł, § 4417 o kwotę 3.464 zł, § 4419 o kwotę 611 zł, § 4427 o kwotę 1.346 zł, § 4429 o kwotę 238 zł, § 6050 o kwotę 20.000 zł razem 129.814 zł - wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne zadań własnych;

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 5.400 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadania własnego;

3) dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 10.000 zł, § 4300 o kwotę 5.000 zł razem 15.000 zł - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych zadań własnych;

4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 6050 o kwotę 2.000 zł - wydatki inwestycyjne zadania własnego;

5) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 46.303 zł, § 4019 o kwotę 2.451 zł, § 4117 o kwotę 7.980 zł, § 4119 o kwotę 423 zł, § 4127 o kwotę 1.185 zł, § 4129 o kwotę 63 zł, § 4177 o kwotę 11.302 zł, § 4179 o kwotę 598 zł, § 4217 o kwotę 4.013 zł, § 4219 o kwotę 212 zł, § 4307 o kwotę 140.308 zł, § 4309 o kwotę 7.428 zł, § 4417 o kwotę 598 zł, § 4419 o kwotę 32 zł, § 6067 o kwotę 7.123 zł, § 6069 o kwotę 377 zł razem 230.396 zł - wydatki bieżące i majątkowe zadań własnych;

6) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 28.548 zł, z tego:

a) rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 11.250 zł - wydatki inwestycyjne zadania własnego,

b) rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 17.298 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

§ 2. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów, pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.646.480 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.991.904 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.940 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.646.480 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.991.904 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.940 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 1- Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r. do uchwały Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r. oraz załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/153/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r. które otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 34.329.974 zł, w tym:

a) dochody bieżące 32.880.434 zł,

b) dochody majątkowe 1.449.540 zł;

2) wydatki ogółem 35.976.454 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 32.839.446 zł,

b) wydatki majątkowe 3.137.008 zł.

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1.646.480 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych;

4) wolne środki w kwocie 774.662 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczkę w kwocie 1.991.904 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Ryszard Rogalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/184/12
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Wykonanie 2012

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2012

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty,
pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Budowa wiejskiej sieci wodociągowej

4350

4 346,00

4350

4350

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

2

600

60095

6057/6059

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przegranicznej LT-PL/086

82129

0,00

82129

12320

0

A

69809

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

3

600

60095

6050

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przegranicznej LT-PL/087

20000

0,00

20000

20000

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

4

600

60095

6050

Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktaki dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły

1000

0,00

1000

1000

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

5

801

80101

6050

Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach

1057800

0,00

1057800

5 800

952000

A

100000

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

6

801

80104

6050

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mońkach przy Al. Niepodległości

419240

27552

419240

135994

283246

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

7

900

90015

6050

Oświetlenie uliczne

208000

10908,82

208000

85400

122 600

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

8

900

90095

6050

Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Mońki

1000

0,00

1000

1000

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

9

921

92109

6057 /6059

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kołodzież gm. Mońki

367850

0,00

367850

143552

0

A

224298

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

10

921

92109

6057 /6059

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przytulanka gm. Mońki

4466

4465,37

4466

4466

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

11

921

92109

6057 /6059

Dobudowa wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Hornostajach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

31336

0,00

31336

13503

0

A

17833

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

12

926

92604

6050

Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Sportowej w Mońkach

412237

31980,00

412237

123603

288634

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

13

852

85203

6050

Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

352000

0,00

352000

52000

0

A

300000

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

14

921

92116

6050

Budowa MEDIATEKI w Mońkach - dokumentacja

3000

0,00

3000

3000

0

A

0

Urząd Miejski w Mońkach

B

C

OGÓŁEM

2964408

79252,19

2964408

605988

1646480

400000

311940

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/184/12
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.

Treść


§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4.563.046

1

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

950

774.662

2

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych

951

150.000

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

3.638.384

Rozchody ogółem:

2.916.566

1

Udzielone pożyczki i kredyty

991

150.000

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2.766.566

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama