Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;

2) termin i miejsce realizacji;

3) informację o grupie inicjatywnej;

4) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

5) opis dotychczas wykonanych prac oraz kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:

a) koszt całkowity,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 5 ust. 2,

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;

8) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

2. Do wniosku można dołączyć także inne dokumenty, a w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

§ 3. Wnioski, o których mowa w § 2, składa się w Urzędzie Gminy Jasionówka, w godzinach pracy Urzędu, w następujących terminach (decyduje data wpływu):

1) do 30 stycznia każdego roku - realizacja w I półroczu;

2) do 30 maja każdego roku - w II półroczu.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, zwany dalej Zespołem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania niezbędnych dokumentów.

2. Zespół powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, przy czym w skład Zespołu wchodzą:

1) trzy osoby wskazane przez Radę Gminy;

2) dwie osoby wskazane przez Wójta Gminy.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa Regulamin pracy Zespołu, nadany przez Wójta Gminy.

4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy spośród członków Zespołu.

§ 5. 1. Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;

2) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej, w tym wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym niż 20 % kosztu realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) liczba uczestników inicjatywy lokalnej - mieszkańców, członków organizacji występującej z inicjatywą.

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe