Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 2) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela do wymiaru określonego w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar

zajęć

1

2

3

1

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

do 2 oddziałów

12

powyżej 2 oddziałów

10

2

Dyrektor szkoły lub zespołu szkół liczących:

do 4 oddziałów

12

od 5 do 6 oddziałów

10

od 7 do 8 oddziałów

8

od 9 do 16 oddziałów

6

powyżej 16 oddziałów

3

3

Wicedyrektor zespołu szkół liczącego:

Do 12 oddziałów

10

powyżej 12 oddziałów

8

4

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem liczącej:

do 50 wychowanków

20

od 51 do 120 wychowanków

16

powyżej 120 wychowanków

14

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zlecono im zastępstwa.

§ 3. W uchwale Nr V/32/03 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie określenia: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom i psychologom szkolnym oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć logopedom oraz doradcom zawodowym, zm: Nr XXI/116/04 z dnia 30 listopada 2004r., Nr XXVIII/149/09 z dnia 4 czerwca 2009 r., Nr XXIX/153/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r., skreśla się w tytule uchwały część zdania " zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, " oraz § 1 i 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 67, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012r. poz. 908.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe