reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu gminy zadań własnych oraz zleconych - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu gminy zadań własnych - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Nowogrodziez dnia 29 grudnia 2011 roku- "Przychody i rozchody budżetu w 2012r." - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 12 uchwały Nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Nowogrodziez dnia 29 grudnia 2011 roku- ulega zmianie zapis na "przychody - 1 366 800zł, koszty 1 278 501zł" - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem

11 973 806

w tym:

dochody

bieżące

11 063 178

majątkowe

910 628

b) wydatki ogółem

11 688 678

w tym:

wydatki

bieżące

11 051 978

majątkowe

636 700

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/90/2012
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 23 października 2012 r.

Zmiany w dochodach budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 051 593,00

- 55 179,00

2 996 414,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 385 398,00

- 55 179,00

1 330 219,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 379 398,00

- 55 179,00

1 324 219,00

852

Pomoc społeczna

3 000,00

10 000,00

13 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

12 000,00

12 000,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

0,00

12 000,00

12 000,00

85295

Pozostała działalność

3 000,00

- 2 000,00

1 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 000,00

- 2 000,00

1 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 300,00

4 822,00

23 122,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

4 822,00

4 822,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

4 822,00

4 822,00

Razem:

9 764 788,00

- 40 357,00

9 724 431,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 272 000,00

- 10 000,00

1 262 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 247 916,00

- 10 000,00

1 237 916,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 000,00

- 10 000,00

0,00

Razem:

1 515 298,00

- 10 000,00

1 505 298,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/2012
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 23 października 2012 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

212 300,00

- 61 500,00

150 800,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

212 300,00

- 61 500,00

150 800,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

61 500,00

- 61 500,00

0,00

710

Działalność usługowa

35 000,00

16 000,00

51 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000,00

16 000,00

36 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

16 000,00

36 000,00

750

Administracja publiczna

1 454 995,00

- 7 697,00

1 447 298,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 600,00

1 600,00

4 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

1 600,00

1 900,00

75095

Pozostała działalność

100 000,00

- 9 297,00

90 703,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

20 000,00

982,00

20 982,00

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

- 6 000,00

4 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 000,00

- 4 279,00

1 721,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

259 342,00

- 1 960,00

257 382,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

259 342,00

- 1 960,00

257 382,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

19 500,00

40,00

19 540,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 992,00

- 1 600,00

4 392,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0,00

600,00

600,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

1 000,00

- 1 000,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

173 536,00

8 280,00

181 816,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

28 576,00

8 280,00

36 856,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

8 280,00

8 280,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

315 127,00

- 2 200,00

312 927,00

90002

Gospodarka odpadami

5 000,00

- 4 500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 4 500,00

500,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 627,00

- 500,00

1 127,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

- 500,00

0,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

176 000,00

1 800,00

177 800,00

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

3 700,00

7 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 1 900,00

100,00

90095

Pozostała działalność

70 000,00

1 000,00

71 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4260

Zakup energii

1 000,00

- 1 000,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

3 000,00

3 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

352 300,00

- 1 280,00

351 020,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

244 000,00

- 1 280,00

242 720,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

- 1 280,00

3 220,00

Razem:

8 928 968,00

- 50 357,00

8 878 611,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/2012
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 23 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Jednostka: KZB

Stan środków obrotowych na początek roku

9 801,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 801,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

9 801,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

98 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

98 100,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

98 100,00

Przychody

1 366 800,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 366 800,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 366 800,00

Koszty

1 278 501,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 278 501,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 278 501,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/90/2012
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 23 października 2012 r.

Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

283 872,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

70 872,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

213 000,00

Rozchody ogółem:

569 000,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

105 230,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

463 770,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Objaśnienie zmian:

a) Zmiany w dochodach budżetowych dotyczą dostosowania kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) zgodnie z powiadomieniem Ministra Finansów o kwotę 55 179zł, z czym związane są również zmiany po stronie wydatków budżetowych gminy;

Wprowadza się do budżetu środki finansowe otrzymane od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów remontu lampy ulicznej uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej - 4822zł, zmiany dokonano również po stronie wydatków;

Ujęto w budżecie gminy dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zadanie realizowane przez OPS) - 12000zł

b) Zwiększenie wydatków -

Zabezpieczono środki finansowe na plany zagospodarowania przestrzennego - 16000zł

Promocję gminy na zakup albumu i inne artykuły- 1600zł

Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów - 982zł

Zabezpieczono wkład własny 20% na pomoc materialną dla uczniów - 8280zł

Remont lamp oświetleniowych - 3700zł

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama