reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Raczki

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raczki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raczki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oraz udostępnia się je operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanku komunikacyjnego przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/12
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 października 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych

L.p.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości

Nr przystanku

1.

Plac Kościuszki

0+100 strona prawa

Raczki

III

2.

ul. Sportowa

0+180 strona prawa

Raczki

IV


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/12
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 października 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach których zarządcą jest Wójt Gminy Raczki, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Raczki, do którego należy załączyć:

1) Projekt proponowanego rozkładu jazdy uwzględniający minimalnie 10 min. odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi zatrzymaniami pojazdów, w ramach realizowanych przez różnych przewoźników przewozów w publicznym transporcie zbiorowym,

2) Mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

1) każdorazowego powiadamiania o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,

2) wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody.

5. Odmowa wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

2) wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami.

7. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

8. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkłady jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

9. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

10. Pojazdy winny zatrzymywać się w odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D 15 lub tablicy oznaczającej przystanek tak, aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie.

11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

12. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

13. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, może nastąpić cofnięcie zgody na ich korzystanie.

14. Przewoźnik zobowiązany jest do letniego i zimowego utrzymywania przystanków autobusowych lub partycypowania w kosztach utrzymania porządku i czystości na przystankach, z których korzysta.

15. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia, utrudnienia lub brak możliwości korzystania z przystanków w wypadkach losowych lub od niego niezależnych oraz podczas zamknięcia odcinków dróg w szczególności z powodu budowy, przebudowy lub remontu dróg lub innej infrastruktury (mosty, przepusty itp.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama