Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/290/12 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łapy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na rzecz Miasta i Gminy Łapy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości- bez wezwania- raz na dwa miesiące, do czasu trwania obowiązku ponoszenia tej opłaty, w terminie do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedmiotowa opłata uiszczana jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości, rozumie się przez to właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

§ 2. Opłata o której mowa w §1, wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łapach lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łapach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Traci moc uchwała XXIX/279/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łapy.

§ 5. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe