Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 99/XXI/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kulesze Kościelne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951.), Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kulesze Kościelne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne, w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik do Uchwały Nr 99/XXI/2012
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 20 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania: Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne.

Organ właściwy
do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Kulesze Kościelne.


A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)


Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
? pierwsza deklaracja
? zmiana danych zawartych w deklaracji ………………………………….………
(dzień - miesiąc - rok)


B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)


Składający:
? właściciel ? jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
?współwłaściciel? inny podmiot władający nieruchomościami

Nazwisko i imię / pełna nazwa

Telefon kontaktowy


C. ADRES ZAMIESZKANIA

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta


D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

E. STAWKI OPŁATY I RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? SEGREGOWANE odpady komunalne
? gospodarstwo domowe 1 osobowe - 9 zł/m-c.
? gospodarstwo domowe 2-3 osobowe - 18 zł/m-c.
? gospodarstwo domowe 4-5 osobowe - 25 zł/m-c.
? gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe. - 30 zł/m-c.

? ZMIESZANE odpady komunalne
? gospodarstwo domowe 1 osobowe - 13,50 zł/m-c.
? gospodarstwo domowe 2-3 osobowe - 27 zł/m-c.
? gospodarstwo domowe 4-5 osobowe - 37,50 zł/m-c.
? gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe. - 45 zł/m-c.


F. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? KOMPOSTOWANIE w przydomowych kompostownikach
? ODDAWANIE do odbioruG. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….………….
(liczba mieszkańców)
(w tym sezonowo w okresie od…………….. do ……………… zamieszkuje …………………… mieszkańców)

Wyliczenie kwartalnej opłaty:

….………………….………. X 3 miesiące = ………………………….…………………...zł
(stawka opłaty za gosp. domowe) (kwartalna opłata za odbiór odpadów komunalnych)
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)


H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że przedstawione w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień sporządzenia.

……………………………………… …………………..………………..
(miejscowość i data) (czytelny podpis)


I. ADNOTACJE ORGANU


Pouczenie:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kulesze Kościelne deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kulesze Kościelne nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4) W przypadku osób zamieszkujących sezonowo na terenie nieruchomości należy naliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jedynie za miesiące w których te osoby zamieszkują daną nieruchomość.

Objaśnienia :

2) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,
w szczególności są:

- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,

3) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe