Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 908) uchwala się co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 15 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z wyjątkiem udziału nauczycieli w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.".

2. W § 15 dodaje się ustępy 3 i 4 o następującym brzmieniu:

Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których rozpoczynają się lub kończą zajęcia w danym roku szkolnym, przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszony o jedną piątą tego wymiaru /lub jedną czwartą, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy/, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie, nauczyciele wypełniają miesięczny wykaz przepracowanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się w dniu wypłaty wynagrodzenia łącznie ze wszystkimi składnikami.".

3. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. W budżecie Gminy Bargłów Kościelny tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

2. Wysokość nagrody Wójta Gminy ustala się w wysokości do 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem ust. 1 pkt 2 i nie może być wyższa od nagrody kuratora oświaty.

3. Wysokość nagrody dyrektora nie może być wyższa niż 70 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem ust. 1 pkt 1 i nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy.

4. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród określa odrębna uchwała.

5. Pracownik korzystający w danym roku kalendarzowym z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za okres choroby zachowuje prawo do nagrody.

6. Nagroda z funduszu ma charakter nagrody uznaniowej, a pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe