Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/114/12 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 6 k ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art.6 j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 różnicuje się w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym ustalając miesięczną stawkę w następujących wysokościach dla:

1) gospodarstwa 1 osobowego - 20 zł,

2) gospodarstwa 2 osobowego - 38 zł,

3) gospodarstwa 3 osobowego - 57 zł,

4) gospodarstwa 4 osobowego i powyżej 75 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości wynoszącej:

1) gospodarstwa 1 osobowego - 13 zł,

2) gospodarstwa 2 osobowego - 25 zł,

3) gospodarstwa 3 osobowego - 38 zł,

4) gospodarstwa 4 osobowego i powyżej - 50 zł. miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe