Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/114/12 Rady Gminy Orla

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.117, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897, Nr 171 poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, w terminie do 29 marca 2013 roku.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, nową deklarację uwzględniającą zmiany, w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania;

2) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach zamieszkałych poza granicami gminy Orla.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik

do uchwały Nr XV/114/12

Rady Gminy Orla

z dnia 21 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Orla (właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Miejsce składania:

Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Orla ul. Mickiewicza 5 17-106 Orla

B. Obowiązek złożenia deklaracji

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

? PIERWSZA DEKLARACJA ? ZMIANA DANYCH

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie

C. Składający deklarację:

Imię i nazwisko / Pełna nazwa

Imię ojca i matki

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

-

-

PESEL

NIP

D. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr geod. działki:

D1. Adres do korespondencji

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

e-mail

Telefon kontaktowy

?jak wyżej

E. Forma władania nieruchomością

?własność

?współwłasność

?użytkowanie wieczyste

?zarząd lub użytkowanie

?posiadanie 1) ………………………………………..

F. Oświadczam, że:

?

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę obniżoną

?

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę podstawową

?

na terenie nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone poprzez kompostowanie

F1. Wyliczenie opłaty

? Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D faktycznie na stałe zamieszkuje ... osób

Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej (liczba osób x stawka)

Liczba osób

Stawka

Kwota

? Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D faktycznie okresowo
zamieszkuje:

Sposób wyliczenia opłaty (liczba osób x stawka)

miesiąc

ilość osób

stawka

kwota

miesiąc

ilość osób

stawka

kwota

? STYCZEŃ

? LUTY

? MARZEC

?KWIECIEŃ

? MAJ

? CZERWIEC

…….

………

………

……….

………

………

……

…….

…….

……

…….

…….

……

……

……

……

…….

……

? LIPIEC

? SIERPIEŃ

? WRZESIEŃ

? PAŹDZIERNIK

? LISTOPAD

? GRUDZIEŃ

…………

…………

…………

…………

…………

…………

………

…….

…….

……

…….

…….

……

……

……

……

…….

……

G. Oświadczenie i podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację*

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

……………………………………. ………………………………

/miejscowość, data/ /czytelny podpis/

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.)

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjaśnienia:

- Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Orla o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Orla w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym wystąpiła zmiana.

- Stawkę opłaty określa odrębna uchwała Rady Gminy Orla w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, która będzie podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla.

H. Załącznik

Dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji:

a) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania tak / nie*

b) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach zamieszkałych poza granicami gminy Orla tak / nie*

Objaśnienia:

1) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe