Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały o utworzeniu na terenie Gminy Jaświły Punktu Przedszkolnego składającego się z Klubów Przedszkolaka w Dolistowie Starym, Jaświłach i Mikicinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 marca 2011r. o utworzeniu na terenie Gminy Jaświły Punktu Przedszkolnego składającego się z Klubów Przedszkolaka w Dolistowie Starym, Jaświłach i Mikicinie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 128, poz. 1456) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XII/60/11 Rady Gminy Jaświły z dnia 7 grudnia 2011r. uchwała o zmianie uchwały o utworzeniu na terenie Gminy Jaświły Punktu Przedszkolnego składającego się z Klubów Przedszkolaka w Dolistowie Starym, Jaświłach i Mikicinie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012r., poz. 55) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 grudnia 2012r., według stanu, na który sporządzono tekst jednolity.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr VI/29/11

RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 30 marca 2011 r.

o utworzeniu na terenie Gminy Jaświły Punktu Przedszkolnego składającego się z Klubów Przedszkolaka w Dolistowie Starym, Jaświłach i MikicinieNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania /Dz. U. Nr 161, poz. 1080/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Jaświły Punkt Przedszkolny, składający się z następujących Klubów Przedszkolaka:

1) Klub Przedszkolaka w Jaświłach, z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Jaświły- adres: Jaświły nr 7, 19-124 Jaświły;

2) Klub Przedszkolaka w Dolistowie Starym, z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Dolistowie- adres: Dolistowo Stare Nr 112, 19-124 Jaświły;

3) Klub Przedszkolaka w Mikicinie - adres: Mikicin nr 20, 19-124 Jaświły.

§ 2. Organizację punktu przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 maja 2011r.Załącznik do uchwały Nr VI/29/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 marca 2011 r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE JAŚWIŁY

§ 1. Zajęcia z dziećmi są prowadzone przez punkty przedszkolne zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 2. Punkt przedszkolny składa się z Klubów Przedszkolaka, które noszą nazwy:

1) Klub Przedszkolaka w Jaświłach z siedzibą w Urzędzie Gminy w Jaświłach - adres: Jaświły 7, 19 -124 Jaświły;

2) Klub Przedszkolaka w Dolistowie Starym z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dolistowie - adres: Dolistowo Stare 112, 19 - 124 Jaświły

3) Klub Przedszkolaka w Mikicinie - adres: Mikicin 20, 19 -124 Jaświły

§ 3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest Gmina Jaświły. Obsługą administracyjno - finansową zajmuje się Gminny Zespół Oświaty w Jaświłach.

§ 4. Organizacją i nadzorem pedagogicznym nad wymienionym w § 2 załącznika punktem przedszkolnym zajmuje się Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.

§ 5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym jest pracodawcą nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego, zatrudnionych zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi oraz pracowników obsługi.

§ 6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym może zatrudnić nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych: logopedycznych, języka angielskiego, itp., po zapewnieniu środków przez organ prowadzący.

§ 7. Celem punktu przedszkolnego, o którym mowa w § 1 załącznika jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 - 5 lat mieszkających na wsi.

§ 8. Punkt przedszkolny realizuje następujące zadania:

1) objęcie edukacją przedszkolną dzieci w wieku 3 - 5 lat z obszarów wiejskich;

2) zmniejszenie nierówności upowszechniania edukacji przedszkolnej;

3) promowanie edukacji przedszkolnej wśród rodziców (opiekunów prawnych) celem zmiany postaw poprzez wzbudzenie przekonania o niezbędności tej formy edukacji dla prawidłowego rozwoju dziecka.

§ 9. Cele i zadania określone w § 7 i § 8, punkt przedszkolny realizuje w następujący sposób:

1) objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka poprzez wspomaganie jego indywidualnego rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

2) zapewnienie warunków umożliwiających przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

3) zapewnienie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) stworzenie dziecku warunków zapewniających opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

§ 10. 1. Dzienny wymiar zajęć w punkcie, w czasie którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wynosi:

1) w Klubie Przedszkolaka w Jaświłach - 8 godzin

2) w Klubie Przedszkolaka w Dolistowie i Mikicinie - 6 godzin

2. Kluby Przedszkolaka czynne są od poniedziałku do piątku.

§ 11. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego mogą być zgodne z terminem ferii zimowych i przerw świątecznych w szkołach podstawowych. Termin przerw ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.

§ 12. Dzieci przyjmowane są do punktu przedszkolnego na podstawie "Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Przedszkolaka", czyli specjalnego formularza udostępnionego przez nauczyciela klubu lub Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie, wypełnionego przez rodzica (opiekuna prawnego). W pierwszej kolejności przyjmowane jest dziecko w wieku 5 lat, które zostanie zgłoszone przez rodziców lub opiekunów.

§ 13. Zajęcia w punkcie przedszkolnym prowadzone będą w grupach mieszanych wiekowo, liczących od 5 do 20 dzieci.

§ 14. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ prowadzący w następujących przypadkach:

1) na wniosek rodzica (opiekuna prawnego);

2) w przypadku nagannego zachowania wychowanka;

3) jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica (opiekuna prawnego).

§ 15. Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym;

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3) serdecznej i życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w punkcie przedszkolnym;

4) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z punktem;

5) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

6) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;

7) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";

8) akceptacji jego osoby.

§ 16. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:

1) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania;

2) szanowania odrębności każdego kolegi;

3) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

4) respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

§ 17. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do:

1) informacji na temat swojego dziecka;

2) zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących usprawnienia pracy placówki nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi lub Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym;

3) czynnego uczestnictwa w życiu punktu przedszkolnego poprzez udział w zebraniach dla rodziców, zajęciach otwartych, warsztatach edukacyjnych, wycieczkach oraz udzielaniu pomocy w usprawnieniu funkcjonowania placówki.

§ 18. Obowiązkiem rodzica (opiekuna prawnego) jest punktualne i systematyczne przyprowadzanie zdrowego dziecka do punktu oraz odbieranie go po zajęciach, przez rodzica (opiekuna prawnego) lub do tego celu pisemnie upoważnioną dorosłą osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 19. Ustala się następujący zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie:

1) realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

2) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej;

3) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

6) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;

7) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną,

8) prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego dokumentującego przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi.

§ 20. Nauczyciel punktu przedszkolnego sprawuje opiekę na dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych.

1) zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu;

2) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

§ 21. Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe