Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.532.441 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.246.262 zł,

- majątkowe w wysokości 1.286.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.632.441 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.685.041 zł,

- majątkowe w wysokości 1.947.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 23.000 zł.

2) celową w wysokości 45.000 zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, ust 4 o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 39.000 zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 6.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 900.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 900.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych nasfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.500 zł na realizację zadań związanych z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 25.000. zł i wydatki w kwocie 25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek nasfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Biblioteki

100000

1.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

35000

2.

Domy i Ośrodki Kultury

200000

2.

prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

10000

3.

Starostwo powiatowe

30000

3.

Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie

245153

4.

Urząd Marszałkowski

30000

4.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

3000

Ogółem

60000

300000

48000

245153

0

Łącznie dotacje

653153

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe