Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/189/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2 i 3, § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Radziłów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Radziłów przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały
do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/189/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 stycznia 2013 r.

PODZIAŁ GMINY RADZIŁÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA,

USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC

ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

NR OBWODU GŁOWSOWANIA

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR OKRĘGU WYBORCZEGO

LICZBA MIESZKAŃCÓW

1

Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki.

Łoje - Awissa - świetlica wiejska

1

417

2

Glinki, Mikuty

Glinki - świetlica wiejska

4

268

3

Słucz,
Rydzewo - Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo

Słucz - Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej

3
5

440
445

4

Borawskie - Awissa, Czerwonki, Janowo,
Kieljany, Konopki - Awissa, Kownatki, Kramarzewo

Kramarzewo - Szkoła Podstawowa

12
13

346
335

5

Klimaszewnica, Sośnia

Klimaszewnica - Szkoła Podstawowa

6
7

281
282

6

Mścichy, Święcienin

Mścichy - Szkoła Podstawowa

14

430

7

Karwowo,
Okrasin, Ostrowik

Karwowo - Świetlica wiejska

8
15

260
260

8

Radziłów, Radziłów - Kolonia,
Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500-lecia 15

9
10
11
2

367
339
426
304

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Uzasadnienie

Przepis art. 12 § 2 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)upoważnia radę gminy do dokonania, poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stałe obwody głosowania, a obowiązek dokonania przedmiotowego podziału wynika z treści art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.).

W związku z dokonaniem podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, konieczne jest także dokonanie zmian granic obwodów głosowania. Wynika to przede wszystkim z dokonania zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze. Wójt Gminy wnioskuje o podjęcie uchwały zgodnie z przedstawonym projektem, wprowadzenie proponowanej uchwały wpłynie poytywnie na pracę poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, skróci czas rozliczania wyborów, a tym samym ich wyników. Gminę Radziłów tworzy 35 sołectw, większość to mało liczne sołectwa, położone między sobą w dużych odległościach. Głównym miejscem spotkań mieszkańców są miejscowości parafialne, po zakończonych mszach św. frekwencja w loklach wyborczych jest największa, co niejednokrotnie zniechęca wyborców oczekujących na wydanie kart do głosowania i oddanie głosu. Zwiększenie ilości obwodow wyborczych znacząco wpłynie na lepszą organizację pracy w godzinach największej frekwencji wyborczej, a krótszy czas poświęcony oddaniu głosów podczas wyborów oraz bliższa lokalicaja zachęci wyborców do zwiększenia frekwencji podczas wyborów.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe