Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 135/XXII/13 Rady Gminy Grajewo

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. po. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 153.490,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 153.490,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 1.093,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.397.651,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 16.896.368,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.501.283,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.805.651,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 15.695.769,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 3.109.882,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 4.

§ 6. Traci moc § 4 ust. 1 i załącznik nr 4 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy GRajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2013.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 135/XXII/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 22 stycznia 2013 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kowta zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianie

750

Administracja publiczna

587.073,00

153.490,00

740.563,00

75095

Pozostała działalność

13.513,00

153.490,00

167.003,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

130.467,00

130.467,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

23.023,00

23.023,00

Razem:

15.561.357,00

153.490,00

15.714.847,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/XXII/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 22 stycznia 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

750

Administracja publiczna

2.182.551,00

153.490,00

2.336.041,00

75095

Pozostała działalność

112.210,00

153.490,00

265.700,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

12.513,00

12.513,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2.209,00

2.209,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2.140,00

2.140,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

378,00

378,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

307,00

307,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

53,00

53,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4.250,00

4.250,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

750,00

750,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

111.257,00

111.257,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

19.633,00

19.633,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

269.902,00

0,00

269.902,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

162.225,00

0,00

162.225,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.967,00

54,00

4.021,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

- 54,00

446,00

801

Oświata i wychowanie

5.853.113,00

0,00

5.853.113,00

80110

Gimnazja

1.636.320,00

0,00

1.636.320,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

78.000,00

526,00

78.526,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

134.000,00

- 526,00

133.474,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

554.966,00

0,00

554.966,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14.822,00

514,00

15.336,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000,00

- 514,00

486,00

Razem:

15.962.781,00

153.490,00

16.116.271,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 135/XXII/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 22 stycznia 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)
(6+7)

w tym:

środki z budżetu krajowego

środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

1

Wydatki bieżące razem:

x

670.181,00

115.443,00

540.010,00

w tym rok 2013

405.141,00

72.206,00

332.935,00

1.1

Program:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa projektu:

PUNKTY PRZEDSZKOLNE W BIAŁASZEWIE I POPOWIE GM. GRAJEWO

Razem wydatki:

80104

452.405,00

67.861,00

384.544,00

2013r.

80104

202.093,00

24.624,00

177.469,00

2014r.

80104

179.410,00

21.733,00

157.677,00

1.2

Program:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Priorytet:

Oś: Leader

Działanie:/ Nazwa funduszu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu:

URZĄDZENIE PLACU ZABAW W KOSZARÓWCE

Razem wydatki:

90095

58.966,00

24.559,00

24.999,00

z tego: 2013r.

90095

49.558,00

24.559,00

24.999,00

1.3

Program:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Priorytet:

IV. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Działanie:

Nazwa projektu:

WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Razem wydatki:

75095

5.320,00

798,00

4.522,00

z tego 2014

75095

5.320,00

798,00

4.522,00

1.4

Program:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet:

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działanie:

8.1.2 WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE

Nazwa projektu:

NOWA ROLA - NOWE POLE WIDZENIA

Razem wydatki:

75095

153.490,00

23.023,00

130.467,00

2013r.

75095

153.490,00

23.023,00

130.467,00

2

Wydatki majątkowe razem:

5.082.539,00

1.698.954,00

2.631.967,00

w tym rok 2013

1.958.882,00

707.599,00

1.251.283,00

2.1

Program:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Priorytet:

oś 3. JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ

Działanie:

321. PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

Nazwa projektu:

BUDOWA NATURALNYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GRAJEWO

Razem wydatki:

90001

4.923.561,00

1.675.107,00

2.618.454,00

z tego 2013

90001

1.942.984,00

705.214,00

1.237.770,00

2014

90001

2.264.323,00

883.639,00

1.380.684,00

2.2

Program:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Priorytet:

IV. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Działanie:

Nazwa projektu:

WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Razem wydatki:

75095

158.978,00

23.847,00

135.131,00

z tego 2013

75095

15.898,00

2.385,00

13.513,00

2014

75095

143.080,00

21.462,00

121.618,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 135/XXII/13
Rady Gminy Grajewo
z dnia 22 stycznia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w związku z:
- otrzymaniem dofinansowania w wysokości 153.490,00 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. " Nowa rola - nowe pole widzenia" w okresie styczeń - sierpień 2013,
- przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kowtę 1.093,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe