Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 194/13 Burmistrza Lipska

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 97.115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 116.245 zł oraz zmniejszyć wydatki o 19.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.132.564 zł; w tym dochody bieżące 16.011.225 zł i dochody majątkowe 121.339 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 14.982.564 zł; w tym wydatki bieżące 14.902.754 zł i wydatki majątkowe 79.810 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 1.150.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/13
Burmistrza Lipska
z dnia 30 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

97 115,00

97 115,00

85395

Pozostała działalność

0,00

97 115,00

97 115,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach b
udżetu środków europejskich

0,00

82 548,00

82 548,00

Własne

0,00

82 548,00

82 548,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

0,00

14 567,00

14 567,00

Własne

0,00

14 567,00

14 567,00

Razem:

16 035 449,00

97 115,00

16 132 564,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/13
Burmistrza Lipska
z dnia 30 stycznia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

249 363,00

0,00

249 363,00

60016

Drogi publiczne gminne

230 000,00

0,00

230 000,00

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

10 000,00

90 000,00

Własne

80 000,00

10 000,00

90 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

- 10 000,00

110 000,00

Własne

120 000,00

- 10 000,00

110 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

41 060,00

0,00

41 060,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

41 060,00

0,00

41 060,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

1 000,00

1 500,00

Własne

500,00

1 000,00

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

- 1 000,00

13 000,00

Własne

14 000,00

- 1 000,00

13 000,00

750

Administracja publiczna

2 887 108,00

0,00

2 887 108,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

19 000,00

0,00

19 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

- 1 000,00

9 000,00

Własne

10 000,00

- 1 000,00

9 000,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

1 000,00

1 000,00

Własne

0,00

1 000,00

1 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

97 115,00

97 115,00

85395

Pozostała działalność

0,00

97 115,00

97 115,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

18 360,00

18 360,00

Własne

0,00

18 360,00

18 360,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 240,00

3 240,00

Własne

0,00

3 240,00

3 240,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

64 188,00

64 188,00

Własne

0,00

64 188,00

64 188,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

11 327,00

11 327,00

Własne

0,00

11 327,00

11 327,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

531 040,00

0,00

531 040,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

Własne

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

90095

Pozostała działalność

50 600,00

5 000,00

55 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

5 000,00

6 000,00

Własne

1 000,00

5 000,00

6 000,00

926

Kultura fizyczna

29 000,00

0,00

29 000,00

92601

Obiekty sportowe

24 500,00

0,00

24 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 870,00

1 870,00

Własne

0,00

1 870,00

1 870,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

260,00

260,00

Własne

0,00

260,00

260,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 000,00

- 2 130,00

10 870,00

Własne

13 000,00

- 2 130,00

10 870,00

Razem:

14 885 449,00

97 115,00

14 982 564,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje na projekt "Sukces i rozwój z indywidualizacją" z działania 9.1.2 PO KL 2007-2013 łącznie 97.115 zł ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego. Projekt ma być realizowany w terminie I - VI 2013 r. na rzecz szkół Gminy Lipsk.

Po stronie wydatków wprowadono przyznane dotacje na projekt "Sukces i rozwój z indywidualizacją" 97.115 zł. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Transporcie i łączności o 10.000 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 1.000 zł, w Administracji publicznej o 1.000 zł, w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 5.000 zł i w Kulturze fizycznej o 2.130 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe