| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/187/13 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne, przyznawane przez Burmistrza Miasta Hajnówka uczniom klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie miasta Hajnówka oraz absolwentom hajnowskich gimnazjów kontynuującym naukę w I klasach szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2. Celem stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce, osiągnięciami sportowymi i artystycznymi.

§ 3. 1. Zasady i tryb przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rada Miasta Hajnówka corocznie wyodrębni w budżecie środki przeznaczone na wypłatę stypendiów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj Podl. Nr 149, poz. 1634, z 2011 r. Nr 183, poz. 2200, z 2012 r. poz. 1811).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/187/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 lutego 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA IMIENIA PELAGII PONIECKIEJ

§ 1. Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) za wyniki w nauce, gdy:

a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku uzyskał średnią ocen:

- w klasie IV-VI szkoły podstawowej - minimum 5,7 i ocenę wzorową z zachowania,

- w klasie I-III gimnazjum - minimum 5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,

b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,2 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2) za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

3) za osiągnięcia artystyczne, gdy:

- zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

- posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) dyrektorzy szkół,

2) stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp.

2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Hajnówka, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,

2) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów.

§ 3. 1. Oceny wniosków i ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania stypendium dokonuje 5 osobowa Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

2. Burmistrz określa zasady i tryb działania komisji w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej.

§ 4. 1. Liczba stypendystów za osiągnięcia w nauce jest równa liczbie wniosków uczniów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b), natomiast liczba stypendystów za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia artystyczne nie może przekroczyć po 2 stypendystów rocznie.

2. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej w danym roku szkolnym.

3. Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca).

4. Przyznane stypendium wypłaca się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który stypendium przysługuje, gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego do jego odbioru (pełnoletnich rodziców lub opiekuna prawnego stypendysty).

§ 5. 1. Listę osób uprawnionych do otrzymania stypendium zatwierdza Burmistrz Miasta Hajnówka.

2. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na internetowej stronie Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Burmistrz Miasta Hajnówka.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/187/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 lutego 2013 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA IMIENIA PELAGII PONIECKIEJ

...............................................................

(nazwa Wnioskodawcy)

...............................................................

(adres Wnioskodawcy)

...............................................................

(telefon)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
IMIENIA PELAGII PONIECKIEJ

uczniowi..........................................................................................,.......................................................

(imię i nazwisko ucznia) (klasa)

................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania ucznia)

...................................................................................,............................................................................

(średnia ocen) (ocena z zachowania)

Uzasadnienie:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................... .............................................................

(data) (data i podpis Wnioskodawcy)

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. Kserokopię świadectwa za ostatni rok nauki.

2. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów.

Załączniki:

1. ................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................................

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »