Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/355/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 28,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 58,00 zł.

2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej - 19,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej - 39,00 zł.

§ 3. 1. Ustanawia się dopłatę dla jednoosobowych gospodarstw domowych, zbierających odpady komunalne w sposób selektywny, których średni dochód miesięczny brutto
w półroczu poprzedzającym wystąpienie o przyznanie dopłaty nie przekroczył kwoty 1250,00 zł.

2. Dopłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 40% należnej i uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w półroczu poprzedzającym wystąpienie o przyznanie dopłaty.

3. Procedurę udzielania dopłat, o których mowa ust. 1, określi zarządzeniem Prezydent Miasta Suwałk.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1) 110 i 120 litrów - 19,50 zł;

2) 240 litrów - 33,00 zł;

3) 360 litrów - 45,00 zł;

4) 550 litrów - 60,00 zł;

5) 660 litrów - 67,50 zł;

6) 770 litrów - 75,00 zł;

7) 1000 litrów - 90,00 zł;

8) 1100 litrów - 99,00 zł;

9) 2500 litrów - 255,00 zł;

10) 5000 litrów - 480,00 zł;

11) 7000 litrów - 675,00 zł.

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) stawka opłaty za pojemnik na odpady zmieszane wynosi 2/3 stawki określonej w § ust. 1;

2) stawka opłaty za pojemnik na odpady zebrane selektywnie wynosi:

a) 60 litrów - 5,00 zł,

b) 80 litrów - 6,00 zł,

c) 110 i 120 litrów - 7,00 zł,

d) 240 litrów - 10,00 zł,

e) 360 litrów - 13,00 zł,

f) 550 litrów - 20,00 zł,

g) 660 litrów - 22,00 zł,

h) 770 litrów - 25,00 zł,

i) 1000 litrów - 30,00 zł,

j) 1100 litrów - 33,00 zł.

§ 5. Nie pobiera się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie cmentarzy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe