Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/356/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Suwałk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; Dz.U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 marca,

2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja,

3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,

4) za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. W przypadku:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub,

2) powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub,

3) zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub opłatę w zmienionej wysokości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia, z tym że jeżeli termin ten upływa przed terminem określonym w § 1 ust. 1 dla danego miesiąca, właściwym terminem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest termin określony w § 1ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe