Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/476/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 12 pkt 8 lit "i" art. 40 ust. 1 w związku z art. 92. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281), art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1576, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r.,poz.1456,1530 i 1548) oraz art. 94 ust 1, art. 180 pkt 2, art. 229 ust. 3 oraz art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, na Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

§ 2. 1. Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do czasu wydania regulaminu, zarządzeń i udzielenia pełnomocnictw na podstawie upoważnień zawartych w statucie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zachowują moc dotychczasowy regulamin, zarządzenia i pełnomocnictwa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVIII/697/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka Nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku i nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku zmieniona Uchwałą Nr LVII/738/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. i Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/448/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 196,poz.1903; z 2010 r. Nr 185, poz.2306; z 2012 r.,poz.606).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/476/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Ireny Białówny w Białymstoku z siedzibą przy ul. 11 Listopada 6, zwana dalej Placówką, jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2. 1. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączy całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

2. Placówka pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

§ 3. 1. Placówka jest placówką przeznaczoną na pobyt 30 dzieci do 18 roku życia.

2. Dzieci, o których mowa w ust. 1, mogą przebywać w Placówce do uzyskania pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości, mogą przebywać nadal w placówce za zgodą dyrektora nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli spełniają warunki określone w artykule 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 4. 1. Do zadań Placówki należy zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb dziecka, a także zapewnianie korzystania z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

2. Placówka zobowiązana jest w szczególności do:

a) zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,

b) poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,

c) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,

d) dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami, zarówno spoza Placówki jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w Placówce,

e) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

f) poszanowania potrzeb religijnych dziecka,

g) zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną,

h) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,

i) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka oraz czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

j) kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,

k) przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,

l) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi,

m) podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.

3. W pracy z usamodzielniającym się wychowankiem pracownicy placówki stosują metodę mentoringu.

4. Placówka utrzymuje kontakty z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej.

5. Placówka współpracuje, w zakresie opieki i wychowania dzieci, w szczególności z:

a) centrami pomocy i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,

b) ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci,

c) szkołami, do których uczęszczają i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

d) sądami rodzinnymi,

e) kuratorami sądowymi,

f) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci,

g) parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę Placówki,

h) pracodawcami, mediami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym.

i) rodziną, asystentem rodziny, z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Ireny Białówny w Białymstoku zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Radość" w Białymstoku, w rozumieniu art. 94 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ) , dla których Miasto Białystok jest organem prowadzącym.

Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWKI

§ 5. 1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Placówki.

2. W ramach zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno- administracyjnej i organizacyjnej, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku kieruje Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi "Nadzieja" i "Radość" w Białymstoku i reprezentuje je na zewnątrz.",

3. Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.

4. Dyrektor Placówki działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

5. Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Placówki i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Nadzieja" i "Radość" w Białymstoku.

6. W celu realizacji zadań statutowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Nadzieja" i "Radość" w Białymstoku, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 6. Do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku dzieci kieruje Miasto Białystok przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§ 7. 1. Całodobowy pobyt dzieci w Placówce jest odpłatny.

2. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt dzieci w Placówce regulują odrębne przepisy.

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki z uwzględnieniem liczby miejsc wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszego statutu, określa regulamin organizacyjny Placówki opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, koordynującym sprawy związane z funkcjonowaniem placówki a zatwierdzonym przez prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 9. Pełna nazwa Placówki jest używana na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. brzmi: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Ireny Białówny w Białymstoku ul. 11 Listopada 6; 15-320 Białystok.

§ 10. 1. W Placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

2. Szczegółowe zasady działania stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka określa regulamin organizacyjny Placówki.

§ 11. 1. Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Placówka.

2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Placówce.

3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, uwzględniający również potrzeby i koszty finansowe Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych "Nadzieja" i "Radość" w Białymstoku z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Potrzeby i koszty finansowe Placówek, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą kosztów uwzględnianych w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja" i "Radość" w Białymstoku.

4. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5. Dyrektor Placówki i Główny Księgowy odpowiadają za gospodarkę finansową Placówki.

6. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im, dr Ireny Białówny w Białymstoku oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Nadzieja" i "Radość" wylicza się biorąc pod uwagę zapisy art. 196 ustawy o której mowa w § 4 ust. 6 niniejszego statutu.

Rozdział 5
MIENIE PLACÓWKI

§ 13. Mienie Placówki jest mieniem Miasta Białystok.

Rozdział 6
NADZÓR NAD PLACÓWKĄ

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

2. Nadzór nad jakością działalności oraz jakością usług świadczonych przez Placówkę w oparciu o obowiązujące standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Dyrektor Placówki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 16. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 17. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.,poz. 135) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.

§ 18. Statut obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe