Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/136/13 Rady Gminy Poświętne

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z 2013 r. poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 , z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości bez wezwania za okresy kwartalne, w następujących terminach:

za I kwartał - do 15 marca,

za II kwartał - do 15 czerwca,

za III kwartał - do 15 września,

za IV kwartał - do 15 grudnia.

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane będą w kasie Urzędu Gminy Poświętne, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poświętne lub w drodze inkasa u sołtysów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/118/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 104).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe