Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/241/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 1441, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917; z 2009r. Nr 1, poz.1; Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 908, poz. 1544), zwanej dalej "Kartą Nauczyciela" oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181; z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372; z 2008r. Nr 42, poz. 257; z 2009r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz.1755; z 2010r. Nr 131, poz. 885; z 2011r. Nr 161, poz. 967; z 2012r. poz. 790), zwanym dalej "Rozporządzeniem" uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ustala się Szczegółowe kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom szkół i placówek oświatowych w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Ustala się Szczegółowe kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

4. Ustala się Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009r. Nr 102, poz. 1125), Uchwała Nr XLVI/257/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010r. Nr 270, poz. 3349 oraz Uchwała Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2013r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Zmiany do uchwały będą wprowadzane w trybie właściwym dla jej podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/241/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Mońki , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917; z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 908, poz. 1544);

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 1441, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567, poz. 153);

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181; z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372; z 2008r. Nr 42, poz. 257; z 2009r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz.1755; z 2010r. Nr 131, poz. 885; z 2011r. Nr 161, poz. 967; z 2012r. poz. 790);

4) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mońki;

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 4;

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

8) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Rozdział 1.
Dodatek motywacyjny

§ 2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w tym:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela;

4) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

5) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

6) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

7) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

2. Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne w wysokości:

1) 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu na jeden etat dyrektora szkoły;

2) 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu, na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela, nauczycielom nie wymienionym w pkt 1;

3) dodatkowo 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu, na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela - opiekuna pracowni komputerowej na zwiększenie dodatku motywacyjnego dla tej grupy nauczycieli.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz Moniek, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

Rozdział 2.
Dodatek funkcyjny

§ 3. 1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego;

3) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta;

4) funkcję opiekuna stażu.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - od tego dnia.

3. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dodatki funkcyjne przysługują w stawkach określonych w ust. 7.

4. Dodatki funkcyjne w stawkach określonych dla dyrektorów szkół, zgodnie z ust. 7, przysługują również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po upływie miesięcznego okresu wykonywania obowiązków.

5. Dodatki funkcyjne w stawkach określonych dla dyrektorów, zgodnie z ust. 7, przysługują wicedyrektorom od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 1 miesiąca zastępstwa.

6. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 dodatki funkcyjne przysługują w następujących stawkach:

1) za wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego - 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim, z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu;

2) za pełnienie funkcji doradcy metodycznego i nauczyciela - konsultanta - do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim, z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu;

3) za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim, z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu.

7. Dodatki funkcyjne przysługujące nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.Stanowiska kierownicze

Stawki dodatku funkcyjnego od % - do %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim, z przygotowaniem pedagogicznym

Przedszkola:
a) dyrektor przedszkola czynnego do pięciu godzin dziennie,
b) dyrektor przedszkola czynnego ponad pięć godzin dziennie,
c) wicedyrektor przedszkola.
Szkoły wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów,
b) dyrektor szkoły liczącej od 8 do 14 oddziałów,
c) dyrektor szkoły liczącej od 15 do 21 oddziałów,
d) dyrektor szkoły liczącej ponad 21 oddziałów,
e) wicedyrektor szkoły,
f) kierownik świetlicy.


10 - 20
25 - 50
25 - 40

25 - 45
30 - 50
40 - 60
50 - 70
25 - 60
10 - 25

8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora zespołu szkół, ustalana jest z uwzględnieniem łącznej liczby oddziałów w zespole.

9. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, w tym pełniących inne niż dyrektor stanowiska kierownicze, w stawkach określonych w ust. 7 i 8, przyznają na okres 1 roku szkolnego dyrektorzy, nie dłużej jednak niż za okres pełnienia funkcji.

10. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów, w stawkach określonych w ust. 7 przyznaje na okres 1 roku szkolnego Burmistrz Moniek, kierując się następującymi kryteriami:

1) wielkość szkoły;

2) warunki organizacyjne;

3) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej;

4) liczba stanowisk kierowniczych w szkole.

11. Dodatek funkcyjny wicedyrektora nie może przekroczyć 80% stawki dodatku funkcyjnego ustalonego dyrektorowi danej szkoły.

Rozdział 3.
Dodatek za warunki pracy

§ 4. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach.

2. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 8 rozporządzenia.

3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 9 rozporządzenia.

4. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach wynosi 25% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania za każdą godzinę przepracowaną w warunkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia.

5. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w § 9 rozporządzenia, jest równa odpowiedniej stawce dodatku za trudne warunki pracy, określonej w ust. 4, powiększonej o 10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania za każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach.

6. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane w takich warunkach godziny zajęć.

7. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków, nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.

8. Dodatek za warunki pracy dla dyrektora ustala Burmistrz Moniek, dla nauczycieli dyrektor.

Rozdział 4.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 5. 1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela.

2. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

4. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

6. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych.

7. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

8. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego - odrębne wynagrodzenie jak za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

9. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą Burmistrza, zamiast dnia wolnego - wynagrodzenie ze 100% dodatkiem.

Rozdział 5.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 6. 1. W budżecie Gminy Mońki tworzy się specjalny fundusz nagród, w wysokości co najmniej 1% planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektorów, z czego:

1) 80% środków z 1% osobowego funduszu płac nauczycieli przeznacza się na nagrody dyrektorów;

2) pozostałe środki przeznacza się na nagrody Burmistrza Moniek.

2. Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 zostały określone w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Wysokość nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określają dyrektorzy szkół.

4. Wysokość nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala Burmistrz Moniek.

5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody, z zastrzeżeniem nagrody Burmistrza Moniek, uzależnione jest w szczególności od:

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy;

2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego, przez co najmniej sześć miesięcy;

3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

6. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - Burmistrz Moniek.

7. Nagrody, o których mowa w § 6, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach można przyznać nagrodę w innym czasie.

Rozdział 6.
Dodatek mieszkaniowy

§ 7. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole na terenie wiejskim i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%;

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8%;

3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%;

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12%;

miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonej przez Radę Ministrów.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz Moniek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział 7.
Dodatek za wysługę lat

§ 8. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Prawo do dodatku za wysługę lat, w tym do wyższej jego stawki, powstaje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył to prawo, a jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - to od tego dnia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/241/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013 r.

Szczegółowe kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom szkół i placówek oświatowych

§ 1. Ilekroć dalej jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole, należy przez to rozumieć także przedszkole i placówkę każdego typu, dla których Gmina Mońki jest organem prowadzącym ;

2) nauczycielu, należy przez rozumieć nauczyciela przedszkola, szkoły każdego typu, a także nauczyciela placówki każdego typu;

3) uczniu, należy przez to rozumieć również wychowanka.

§ 2. Decyzję o przyznaniu, zwiększeniu, zmniejszeniu lub wstrzymaniu wypłacania dodatku motywacyjnego, podejmuje Dyrektor szkoły, zwany dalej Dyrektorem.

§ 3. Decyzję o przyznaniu, zwiększeniu, zmniejszeniu lub wstrzymaniu wypłacania dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej.

§ 4. Przyznanie, zwiększenie, zmniejszenie lub wstrzymanie wypłacania nauczycielowi dodatku motywacyjnego ma charakter uznaniowy i nie podlega odwołaniu.

§ 5. Wysokość dodatku motywacyjnego uzależniona jest od wyników pracy nauczyciela, o których mowa w §10 i może wynosić do 10% jego wynagrodzenia zasadniczego, w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 7. Nauczyciel, który otrzymał karę porządkową przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy lub karę dyscyplinarną przewidzianą ustawą - Karta Nauczyciela, nie ma prawa do dodatku motywacyjnego przez okres co najmniej pół roku, licząc od daty udzielenia kary.

§ 8. O wznowieniu wypłacania dodatku motywacyjnego decyduje Dyrektor.

§ 9. Zmniejszenie dodatku motywacyjnego lub wstrzymanie jego wypłacania, z zastrzeżeniem § 7, może nastąpić w każdym okresie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

§ 10. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny jeżeli:

1) uzyskuje szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

2) wykazuje się wysoką jakością świadczonej pracy, w tym związanej z powierzeniem stanowiska, funkcji,dodatkowym zadaniem lub zajęciem zleconym przez dyrektora szkoły.

3) angażuje się w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy - Karta Nauczyciela.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/241/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013 r.

Szczegółowe kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych

§ 1. Ilekroć dalej jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole, należy przez to rozumieć także przedszkole i placówkę każdego typu, dla których Gmina Mońki jest organem prowadzącym;

2) dyrektorze, należy przez rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły każdego typu, a także dyrektora placówki każdego typu;

3) uczniu, należy przez to rozumieć również wychowanka.

§ 2. Decyzję o przyznaniu, zwiększeniu, zmniejszeniu lub wstrzymaniu wypłacania dodatku motywacyjnego, podejmuje Burmistrz Moniek, zwany dalej Burmistrzem.

§ 3. Decyzję o przyznaniu, zwiększeniu, zmniejszeniu lub wstrzymaniu wypłacania dodatku motywacyjnego przekazuje się dyrektorowi w formie pisemnej.

§ 4. Przyznanie, zwiększenie, zmniejszenie lub wstrzymanie wypłacania dyrektorowi dodatku motywacyjnego ma charakter uznaniowy i nie podlega odwołaniu.

§ 5. Wysokość dodatku motywacyjnego uzależniona jest od wyników pracy dyrektora, o których mowa w §10 i może wynosić do 15% jego wynagrodzenia zasadniczego, w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 7. Dyrektor, który otrzymał karę porządkową przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy lub karę dyscyplinarną przewidzianą ustawą - Karta Nauczyciela, nie ma prawa do dodatku motywacyjnego przez okres co najmniej pół roku, licząc od daty udzielenia kary.

§ 8. O wznowieniu wypłacania dodatku motywacyjnego decyduje Burmistrz.

§ 9. Zmniejszenie dodatku motywacyjnego lub wstrzymanie jego wypłacania, z zastrzeżeniem § 7, może nastąpić w każdym okresie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

§ 10. Dyrektor może otrzymać dodatek motywacyjny jeżeli:

1) uzyskuje szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

2) wykazuje się wysoką jakością świadczonej pracy, w tym związanej z powierzeniem stanowiska kierowniczego, dodatkowym zadaniem lub zajęciem zleconym przez organ prowadzący;

3) angażuje się w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/241/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013 r.

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

§ 1. Ilekroć dalej jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkołach, należy przez to rozumieć także przedszkola i placówki każdego typu, dla których Gmina Mońki jest organem prowadzącym;

2) dyrektorach, należy przez to rozumieć dyrektorów przedszkoli, szkół każdego typu, a także dyrektorów placówek każdego typu;

3) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach każdego typu, a także w placówkach każdego typu;

4) uczniach, należy przez to rozumieć także wychowanków.

§ 2. Nagrodę Burmistrza Moniek, mającą charakter uznaniowy zwaną dalej nagrodą Burmistrza, otrzymują nauczyciele i nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkołach, dla których Gmina Mońki jest organem prowadzącym, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

1) dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej;

2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady);

3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy;

4) wzorowa realizacja zajęć dydaktycznych potwierdzona wynikami nadzoru pedagogicznego lub ocena jej uczestników;

5) dbanie o jakość kontroli i oceny oraz analizy własnej pracy dydaktycznej;

6) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania;

7) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju;

8) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej;

9) współpraca ze środowiskiem szkoły celem ujednolicenia procesu wychowawczego;

10) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji;

11) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich;

12) opracowywanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych;

13) kierowanie zespołem samokształceniowym, problemowym i współpraca z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli;

14) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły;

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji;

16) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły;

17) realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

§ 3. Kryteria przyjęte do nagrody Burmistrza Moniek określone w § 2 stosuje się również do nagrody dyrektora szkoły.

§ 4. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy szkół, uzyskujący wymierne efekty w zakresie:

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły;

2) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły;

3) diagnozowania pracy szkoły;

4) dbania o wysoki poziom pracy szkoły, poprzez odpowiedni dobór kadry;

5) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.;

6) inicjowania różnych działań rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady rodziców służących podnoszeniu jakości pracy szkoły;

7) organizowania pomocy nauczycielom w zakresie organizowania warsztatu pracy, awansu zawodowego i doskonalenia zawodowego;

8) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi określonymi w zatwierdzonym planie finansowym;

9) pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły;

10) dbanie o bazę szkoły - remonty, inwestycje, prace wykonywane we własnym zakresie;

11) tworzenia warunków do rozwoju i działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej;

12) terminowości realizacji ustalonych zadań i wydanych zaleceń przez organ prowadzący;

13) umiejętności kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich, w tym sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych (zasadność skarg);

14) umiejętności prezentowania szkoły na zewnątrz;

15) współdziałania z organizacjami związkowymi i samorządowymi;

16) zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

§ 5. Nauczyciele, dyrektorzy szkół typowani do nagrody Burmistrza powinni posiadać wyróżniającą ocenę pracy.

§ 6. Nagroda Burmistrza może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu 2 lat w szkole.

§ 7. Nagrody Burmistrza przyznawane są z inicjatywy Burmistrza w ciągu całego roku, w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dyrektorom i nauczycielom, mogą występować:

1) dyrektorom - rady szkoły, rady rodziców, związki zawodowe działające w oświacie ;

2) nauczycielom - dyrektorzy, rady szkoły, rady rodziców, związki zawodowe działające w oświacie.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 9. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę Burmistrza należy podać wymierne efekty pracy osiągane przez nauczyciela, dyrektora, w okresie od otrzymania ostatniej nagrody wyższego szczebla niż nagroda dyrektora szkoły.

§ 10. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Moniek z okazji Dnia Edukacji Narodowej należy składać w terminie do dnia 25 września danego roku kalendarzowego .

§ 11. Wysokość nagrody Burmistrza jest ustalana przez Burmistrza Moniek.

§ 12. Nagroda dyrektora szkoły nie może przekroczyć 80% wysokości nagrody Burmistrza.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/241/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 8 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Moniek/Dyrektora

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe