Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/109/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 132.650 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

a) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 132.650 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 12.440.217 zł w tym:

a) dochody majątkowe 254.729 zł.

b) dochody bieżące 12.185.488 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem:11.950.989 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe 1.143.866 zł.

b) wydatki bieżące 10.807.127 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 123.652 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 489.228 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/109/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2013 ROK

Zmniejsza się dochody o kwotę 132.650 zł w dz. 758 rozdz.75802 § 2920 o kwotę 132.650 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Zmniejsza sie wydatki budżetowe o kwotę 132.650 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w:

dz.758, rozdz.75802 § 8110 o kwotę 40.000 zł - odsetki od kredytów bankowych,

dz. 801, rozdz.80101 § 4010 o kwotę 26.552 zł - wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych

dz. 801, rozdz.80101 § 4040 o kwotę 8.845 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,

dz. 801, rozdz.80101 § 4210 o kwotę 20.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla szkół,

dz. 801, rozdz.80101 § 4300 o kwotę 5.000 zł - zakup usług pozostałych w oświacie,

dz. 801, rozdz.80110 § 4010 o kwotę 10.000 zł - wynagrodzenia nauczycieli w publicznym gimnazjum

dz. 801, rozdz.80110 § 4040 o kwotę 1.070 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w publicznym gimnazjum

dz. 801, rozdz.80110 § 4240 o kwotę 10.000 zł - zakup pomocy naukowych i książek

dz. 801, rozdz.80110 § 4270 o kwotę 10.000 zł - usługi remontowe w publicznym gimnazjum

dz. 854, rozdz.85401 § 4040 o kwotę 1.183 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi kuchni.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe