Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/128/2013 Rady Gminy Sejny

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sejny na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z § 2 i § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w wysokości 15,00 zł za miesiąc.

§ 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł za miesiąc.

§ 4. Traci moc Uchwała NR XXIII/109/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

Nowelizacja z dnia 25 stycznia 2013r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. zgodnie z art. 6k ust. 2 i ust. 3 zobowiązała Radę gminy Sejny do zmiany uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Mogą natomiast, w drodze uchwały, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Gmina Sejny nie podejmuje uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dlatego też uchwała w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty odnosi się wyłącznie do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, gdzie powstają odpady komunalne uchwała w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty odnosi się wyłącznie do tej części stanowiącą nieruchomość zamieszkałą.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6j ww. ustawy, stanowi iloczyn stawki opłaty ustalonej uchwałą oraz:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

Dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Mając do wyboru powyższe metody Gmina Sejny podjęła, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Analizując wybrane metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oceniono, iż metoda stanowiąca iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest najbardziej sprawiedliwą i powszechną metodę naliczania opłat, a także najlepiej odzwierciedla zasadę "zanieczyszczający płaci".

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zastosowanie niższych stawek powinno pozwolić gminie na realizację tego celu.

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Sejny, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości. Stanowi o tym art.6k ust. 2 w powiązaniu z art.6r ust. 2 ww. ustawy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe