Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 170/XXII/13 Rady Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zambrów na lata 2013 - 2018

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zasób mieszkaniowy Gminy stanowią mieszkania zlokalizowane w budynkach szkolnych oraz jeden lokal socjalny w budynku komunalnym w miejscowości Zagroby-Zakrzewo. Wielkość zasobu kształtuje się następująco:

Lata

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 mieszkanie w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie (m 2 )

40,10

40,10

40,10

40,10

40,10

40,10

2 mieszkania w Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu (m 2 )

158,55

158,55

158,55

158,55

158,55

158,55

2 mieszkania w Szkole Podstawowej w Osowcu (m 2 )

111,52

111,52

111,52

111,52

111,52

111,52

1 lokal socjalny w Zagrobach-Zakrzewie (m 2 )

53,68

53,68

53,68

53,68

53,68

53,68

Powierzchnia mieszkaniowa Gminy ogółem (m 2 )

363,85

363,85

363,85

363,85

363,85

363,85

2. Przewiduje się, że stan techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego będzie ulegał ciągłej poprawie. W miarę wyposażania budynków szkolnych w niezbędne urządzenia, będą z nich korzystać lokatorzy mieszkań. Pozostały zakres stanu technicznego zasobu mieszkaniowego przewiduje się utrzymać na poziomie obecnym poprzez prowadzenie remontów bieżących.

3. W razie bieżących potrzeb przewiduje się adaptację na lokale socjalne pomieszczeń w budynkach po zlikwidowanych szkołach.

§ 2. Lokale mieszkalne zlokalizowane w szkołach są przeznaczone dla nauczycieli pracujących na terenie gminy. Nie planuje się też wyzbycia lokalu socjalnego. W związku z tym sprzedaży tych mieszkań nie przewiduje się.

§ 3. 1. Rada Gminy Zambrów uznaje za niezbędne ustalenie wysokości czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w których umowa najmu zawarta jest na czas nieoznaczony na poziomie niezbędnych kosztów gwarantujących prawidłowe utrzymanie lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wysokość stawki czynszu, określonych w art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zmiana wysokości czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy w latach 2013-2018 winna następować nie częściej niż raz w ciągu roku.

§ 4. 1. Czynnikami podwyższającymi wysokość stawki czynszu, o którym mowa w § 3. ust. 1. są:

1) korzystne usytuowanie budynku w odległości do 5 km od m. Zambrowa i lokalizacja przystanku w tej miejscowości,

2) dobry stan techniczny budynku (niewymagający remontu),

3) usytuowanie lokalu w budynku (piętro, bez windy, nasłonecznienie),

4) wyposażenie lokalu w łazienkę, instalację co, cw, wodno-kanalizacyjną.

2. Wysokość stawki czynszu, w lokalu mieszkalnym podwyższa się o 10 %, jeżeli w budynku, w którym znajduje się lokal, występuje przynajmniej jeden z czynników, o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Czynnikami obniżającymi wysokość stawki czynszu, o którym mowa w § 3. ust. 1. są:

1) niekorzystne usytuowanie budynku w odległości powyżej 5 km od m. Zambrowa i brak lokalizacji przystanku w tej miejscowości,

2) zły stan techniczny budynku (wymagający remontu),

3) niekorzystne usytuowanie lokalu (na parterze lub powyżej I piętra, bez windy, brak nasłonecznienia),

4) brak w lokalu łazienki, instalacji co, cw, wodno-kanalizacyjnej.

2. Wysokość stawki czynszu, w lokalu mieszkalnym obniża się o 5 %, jeżeli w budynku, w którym znajduje się lokal, występuje przynajmniej jeden z czynników, o których mowa w ust. 1.

§ 6. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach szkolnych powierza się dla Biura Obsługi Szkół, pozostałym zasobem zarządzanie należeć będzie do Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Zambrów.

§ 7. W latach 2013-2018 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:

1) wpływów z czynszów za lokale mieszkalne,

2) wpływów z najmu lokali użytkowych wynajmowanych przez firmy telekomunikacyjne,

3) dotacje celowe z budżetu gminy.

§ 8. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w latach objętych programem będą określane co roku w budżecie Gminy. Ewentualne braki pokrywane będą z dochodów własnych Gminy.

§ 9. Należy dążyć do tego, aby stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy, był utrzymywany na poziomie takim, aby wartość lokali mieszkalnych była stała i nie ulegała zmniejszeniu. Dlatego należy na bieżąco reagować, na wszelkiego rodzaju awarie. Lokale, które stanowią zasób Gminy, należy dalej utrzymywać w zasobie Gminy. Ewentualna sprzedaż pozostałych lokali mogłaby być przeprowadzona jedynie na wniosek dotychczasowych najemców, którzy chcieliby podnieść standard wynajmowanych lokali.

§ 10. Traci moc uchwała Nr 163/XXI/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zambrów na lata 2013-2018.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe