Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/174/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego korzystania ze skateparku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin korzystania ze skateparku" znajdującego się w Siemiatyczach przy ul. Nadrzecznej 29 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/174/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania skateparku położonego w Siemiatyczach przy ul Nadrzecznej 29.

2. Właścicielem skateparku jest Miasto Siemiatycze.

3. Zarządcą skateparku jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

4. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

5. Skatepark jest czynny:

a) w dni powszednie od godz. 7.00 do 22.00

b) soboty i niedziele od godz. 7.00 do 20.00

6. Korzystanie ze skateparku jest bezpłatne.

7. Obiekt przeznaczony jest do korzystania dla osób pełnoletnich bądź osób małoletnich pod opieką osoby pełnoletniej lub za zgodą rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.

8. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku powinna używać kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. Pełnoletni mogą odstąpić od tej reguły na własną odpowiedzialność, a małoletni powinni okazać oświadczenie swoich opiekunów.

9. Za ewentualne wypadki lub utratę mienia jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń - użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.

10. W przypadku osób małoletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

11. Na terenie skateparku obowiązuje kultura i uprzejmość wobec innych użytkowników.

12. Osoby przebywające oraz użytkujące skatepark zobowiązane są do zachowania porządku.

13. Od osób korzystających ze skateparku wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy.

14. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu skateparku przez upoważnione osoby.

15. W przypadku większej ilości osób w skateparku należy poinformować innych o zamiarze zjeżdżania z przeszkody (Bank, Qourter, Grindbox, Fanbox) - poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy, itp.

16. Zabrania się na terenie skateparku:

a) jazdy na pojazdach o napędzie silnikowym.

b) biegania po skateparku, siedzenia na przeszkodach, przeszkadzania osobom korzystającym oraz wprowadzania zwierząt.

c) woskowania elementów skateparku.

d) chodzenia po konstrukcjach skateparku, przebywania w strefie najazdów i zeskoków z przeszkód.

e) korzystania ze skateparku podczas opadów deszczu i śniegu.

f) wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

g) zaśmiecania terenu skateparku oraz malowania grafitti.

h) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

i) przebywania oraz korzystania z urządzeń na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

j) korzystania ze skateparku następującym osobom:

- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),

- z chorobami układu ruchowego,

- z wadami serca,

- chorym na epilepsję,

- kobietom w ciąży.

17. Zarządca obiektu lub inne osoby uprawnione mają prawo do usunięcia z terenu skateparku wszystkich osób łamiących regulamin oraz nie stosujących się do poleceń obsługi. Osoby systematycznie łamiące regulamin nie będą wpuszczane na teren skateparku.

18. Dopuszcza się na terenie skateparku:

a) korzystanie z urządzeń skateparku, które przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i BMX-ach.

b) przebywanie na górnych pomostach dozwolone jest jedynie tych osób, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

c) wykorzystywanie urządzeń skateparku jest możliwe tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

d) o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń należy niezwłoczne powiadomić zarządcę, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

e) przebywanie na każdym z elementów maksymalnie 3 osób.

f) jeżdżenie na jednym elemencie maksymalnie przez 1 osobę.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe