Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/259/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i poz. 979) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 676, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki oraz granice ich obwodów.

2. Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suwałki oraz granice ich obwodów.

2. Plan sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVIII/187/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 października 2008 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ( Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 268, poz. 2736).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/259/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

I. Plan sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki:

1. Zespół Szkół im Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak z siedzibą Płociczno - Tartak 16.

2. Szkoła Podstawowa w Poddubówku z siedzibą Poddubówek 17.

3. Zespół Szkół w Przebrodzie Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie z siedzibą Przebród 15.

4. Zespół Szkół w Starym Folwarku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku z siedzibą Stary Folwark 49.

5. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi z siedzibą Nowa Wieś 40A.

II. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki:

1. Obwód Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak obejmuje wsie:

1) Gawrych Ruda;

2) Płociczno - Tartak;

3) Płociczno - Osiedle;

4) Sobolewo;

5) Słupie.

2. Obwód Szkoły Podstawowej w Poddubówku obejmuje wsie:

1) Dubowo Drugie;

2) Poddubówek;

3) Zielone Królewskie;

4) Zielone Drugie.

3. Obwód Zespołu Szkół w Przebrodzie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie obejmuje wsie:

1) Białe;

2) Kropiwne Nowe;

3) Kropiwne Stare;

4) Kuków;

5) Przebród;

6) Trzciane;

7) Wychodne;

8) Żyliny;

9) Niemcowizna;

10) Wasilczyki;

11) Zielone Kamedulskie.

4. Obwód Zespołu Szkół w Starym Folwarku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku obejmuje wsie:

1) Cimochowizna;

2) Leszczewo;

3) Leszczewek;

4) Magdalenowo;

5) Piertanie;

6) Stary Folwark;

7) Tartak;

8) Wigry;

9) Burdeniszki;

10) Czerwony Folwark.

5. Obwód Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej wsi obejmuje wsie:

1) Lipniak;

2) Nowa Wieś;

3) Okuniowiec;

4) Gielniewo;

5) Osinki ( nr 8, 12, 14, 22, 28, 29, 33, 34, 36, 42, 44 ).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/259/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

I. Plan sieci publicznych gimnazjów na terenie Gminy Suwałki:

1. Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak z siedzibą Płociczno - Tartak 16.

2. Zespół Szkół w Przebrodzie Gimnazjum im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie z siedzibą Przebród 15.

3. Zespół Szkół w Starym Folwarku Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku z siedzibą Stary Folwark 49.

II. Granice obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Suwałki:

1. Obwód Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak obejmuje wsie:

1) Gawrych Ruda;

2) Płociczno - Tartak;

3) Płociczno - Osiedle;

4) Sobolewo;

5) Słupie.

2. Obwód Zespołu Szkół w Przebrodzie Gimnazjum im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie obejmuje wsie:

1) Białe;

2) Kropiwne Nowe;

3) Kropiwne Stare;

4) Kuków;

5) Przebród;

6) Trzciane;

7) Wychodne;

8) Żyliny;

9) Niemcowizna;

10) Wasilczyki;

11) Zielone Kamedulskie.

3. Obwód Zespołu Szkół w Starym Folwarku Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku obejmuje wsie:

1) Cimochowizna;

2) Leszczewo;

3) Leszczewek;

4) Magdalenowo;

5) Piertanie;

6) Stary Folwark;

7) Tartak;

8) Wigry;

9) Burdeniszki;

10) Czerwony Folwark.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe