Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/267/13 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę10.881 złz tego:

1) dział 750 - Administacja publiczna, rozdz. 75023 § 6290 o kwotę 10.881 zł - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych,

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę464.462 złz tego:

1) dział 600 - Transport i łącznośc, rozdz. 60095 § 2007 o kwotę 53.755 zł, § 2009 o kwotę 9.486 zł razem 63.241 zł - dotację celową na realizację programu z udziałem środków europejskich zadań własnych,

2) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2007 o kwotę 98.202 zł, § 2009 o kwotę 17.326 zł razem 115.528 zł - dotację celową na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. "W tę samą stronę" zadań własnych,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2710 o kwotę 1.000 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych między jednostkami samorządu,

4) dział 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 264.301 zł, § 2009 o kwotę 13.992 zł razem 278.293 zł - dotacje celowe na finansowanie programu systemowego "Twoja Przyszłośc w Twoich Rękach" - zadań własnych,

5) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2320 o kwotę 6.400 zł - dotacja celowa z powiatu na realizację zadań własnych na podstawie porozumienia.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę113.193 złz tego:

1) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 10.881 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych,

2) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4247 o kwotę 2.814 zł, § 4249 o kwotę 498 razem 3.312 zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "W tę samą stronę" zadań własnych,

3) dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 § 6300 o kwotę 70.000 zł - wydatki na dofinansowanie inwestycji zadań własnych,

4) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 6050 o kwotę 29.000 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 566.774 zł, z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 4017 o kwotę 8.266 zł, § 4019 o kwotę 1.459 zł, § 4117 o kwotę 1.413 zł, § 4119 o kwotę 249 zł, § 4127 o kwotę 202 zł, § 4129 o kwotę 35 zł, § 4177 o kwotę 16.572 zł, § 4179 o kwotę 2.925 zł, § 4307 o kwotę 27.302 zł, § 4309 o kwotę 4.818 zł razem 63.241 zł - wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych zadań własnych,

2) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 9.000 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych,

3) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4017 o kwotę 5.823 zł, § 4019 o kwotę 1.029 zł, § 4117 o kwotę 1.000 zł, § 4119 o kwotę 173 zł, § 4127 o kwotę 146 zł, § 4129 o kwotę 25 zł, § 4177 o kwotę 67.268 zł, § 4179 o kwotę 11.872 zł, § 4217 o kwotę 6.290 zł, § 4219 o kwotę 1.110zł, § 4307 o kwotę 20.489 zł, § 4309 o kwotę 3.615 zł, § 6050 o kwotę 20.000 zł razem 138.840 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i wydatki majątkowe zadań własnych,

4) dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 70.000 zł - dotację celową na dofinansowanie zadań własnych,

5) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 1.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

6) dział 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 3117 o kwotę 40.743 zł, § 3119 o kwotę 2.157 zł, § 4017 o kwotę 58.567 zł, § 4019 o kwotę 3.101 zł, § 4047 o kwotę 2.004 zł, § 4049 o kwotę 106 zł, § 4117 o kwotę 22.021 zł, § 4119 o kwotę 1.166 zł, § 4127 o kwotę 948 zł, § 4129 o kwotę 50 zł, § 4177 o kwotę 15.528 zł, § 4179 o kwotę 822 zł, § 4217 o kwotę 14.621 zł, § 4219 o kwotę 774 zł, § 4287 o kwotę 1.615 zł, § 4289 o kwotę 85 zł, § 4307 o kwotę 107.836 zł, § 4309 o kwotę 5.709 zł, § 4417 o kwotę 418 zł, § 4419 o kwotę 22 - razem 278.293 zł - wydatki na realizację projektu systemowego "Twoja Przyszłość w Twoich Rękach" zadań własnych,

7) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 6.400 zł - dotację dla instytucji kultury zadań własnych.

§ 2. Zmienia się załączniki do Uchwały Nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.:

a) załącznik Nr 1 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013r.;

b) załącznik Nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2013r., które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 40.837.752 zł, w tym:

a) dochody bieżące 33.686.064 zł;

b) dochody majątkowe 7.151.688 zł,

2) Wydatki ogółem 43.685.649 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 33.168.072 zł;

b) wydatki majątkowe 10.517.577 zł,

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.847.897 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych,

4) wolne środki w kwocie 513.872 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczkę w kwocie 2.715.692 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/267/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/267/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2013r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Moniecki Ośrodek Kultury

0,00

765 868,00

0,00

1

Zadania z zakresu kultury fizycznej

200 000,00

0,00

0,00

2

Biblioteka w Mońkach

0,00

542 727,00

0,00

3

Powiat moniecki

475 000,00

4

ZGKiM w Mońkach

483 300,00

OGÓŁEM

958 300,00

1 308 595,00

OGÓŁEM

200 000,00

0,00

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe