Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-17(15)/2013/344/XIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielski Podlaskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielski Podlaskim,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000005087,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 543-020-04-12,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 30 września 2014 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") z dnia 6 października 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z późn. zm., na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/203/344/U/OT-7/98/AS z późn. zm., w dniu 16 kwietnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, następującymi pismami: z dnia 8 maja 2013 r. nr OLB-4210-17(2)/2013/344/XIII/JD, z dnia 20 czerwca 2013 r. nr OLB-4210-17(7)/2013/344/XIII/JD, z dnia 18 lipca 2013 r. nr OLB-4210-17(9)/2013/344/XIII/JD.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym", uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat, pismami: z dnia 30 kwietnia 2013 r. znak: DO. Ldz.977, z dnia 3 czerwca 2013 r. znak: DO. Ldz. 1109, z dnia 4 lipca 2013 r. znak: DO. Ldz. 1461, z dnia 29 lipca 2013 r. znak: DO. Ldz. 1566 i z dnia 26 sierpnia 2013 r. znak: DO. Ldz.1790.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy - orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Starszy specjalista


Tomasz Dec

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski;

2. Wojewoda Podlaski;

3. A/a.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 8 kwietnia 2013 r.
na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Jolanta Dereń - starszy specjalista

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe