reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 216/2013 Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok, tj. zwiększyć i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem -27.393.677 zł;

- bieżące - 13.207.234 zł,

- majątkowe - 14.186.443 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.112.629 zł;

- bieżące - 12.610.471 zł,

- majątkowe - 17.502.158 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.718.952zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 1.257.822 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 216/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 lipca 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 345 151,00

0,00

1 345 151,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 145 151,00

0,00

1 145 151,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 709,00

1 500,00

30 209,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57 762,00

5 000,00

62 762,00

4270

Zakup usług remontowych

262 954,00

- 12 500,00

250 454,00

4430

Różne opłaty i składki

29 000,00

5 000,00

34 000,00

710

Działalność usługowa

120 000,00

19 344,00

139 344,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

110 000,00

19 344,00

129 344,00

4300

Zakup usług pozostałych

110 000,00

19 344,00

129 344,00

750

Administracja publiczna

1 691 742,00

0,00

1 691 742,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 296 485,00

- 1 500,00

1 294 985,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 000,00

- 1 500,00

6 500,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

14 000,00

1 500,00

15 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 1 500,00

500,00

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

3 000,00

13 000,00

75095

Pozostała działalność

251 449,00

0,00

251 449,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 041,00

- 5 000,00

18 041,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 284,00

2 000,00

5 284,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

2 500,00

22 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

500,00

500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250 029,00

0,00

250 029,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

250 029,00

0,00

250 029,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 360,00

- 200,00

18 160,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

200,00

200,00

758

Różne rozliczenia

54 344,00

- 19 344,00

35 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

54 344,00

- 19 344,00

35 000,00

4810

Rezerwy

54 344,00

- 19 344,00

35 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 538 055,00

0,00

4 538 055,00

80101

Szkoły podstawowe

2 444 474,00

8 000,00

2 452 474,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200 124,00

8 000,00

208 124,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

323 512,00

- 8 000,00

315 512,00

4300

Zakup usług pozostałych

99 500,00

- 8 000,00

91 500,00

851

Ochrona zdrowia

77 208,00

0,00

77 208,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55 908,00

0,00

55 908,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 062,00

2 000,00

7 062,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32 844,00

- 2 000,00

30 844,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

850 522,00

0,00

850 522,00

90002

Gospodarka odpadami

471 222,00

- 1 581,00

469 641,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 795,00

- 1 581,00

2 214,00

90095

Pozostała działalność

250 000,00

1 581,00

251 581,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 581,00

1 581,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

972 790,00

0,00

972 790,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

832 790,00

0,00

832 790,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

66 000,00

5 121,00

71 121,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

239 091,00

1,00

239 092,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

282 019,00

- 5 122,00

276 897,00

Razem:

27 297 579,00

0,00

27 297 579,00

Na wydatki w kwocie 30.112.629 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.682.052 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.680.583 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.428.140 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.252.443 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.481.249 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.430.577 zł, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 515.989 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 216/2013
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 lipca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zał. Nr 1. Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą bieżącej realizacji budzetu gminy a także rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 19.344 zł z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama