Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 164/XXXII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 9 września 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 127/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4120) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - ustala się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z § 5 pkt 4 oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zgodnie z odpowiednio § 10 ust. 1 lub ust. 1a.";

2) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne, o których mowa w § 3 pkt 6 powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, których właścicielami są osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające nie więcej niż jedną osobę, powinny być odbierane z terenów tych nieruchomości, co najmniej raz w miesiącu - zarówno w przypadku terenów miejskich, jak i wiejskich.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe