Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/143/13 Rady Gminy Giby

z dnia 13 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/08 Rady Gminy Giby z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz. 594 i 645 ), w związku z art. 110.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz. 182, i 509) - Rada Gminy Giby uchwala , co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/109/08 Rady Gminy Giby z dnia 17 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się pkt 7 - 14 w brzmieniu:

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2006r Nr 139poz. 992 z póżn.zm)

8) ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U 2009r Nr 1, poz.7 z póżn. zm.);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008r nr 164,poz.1027 z póżn.zm.)

10) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005r Nr 267, poz. 2259 z póżn. zm)

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 Nr 180, poz.1493 z póżn. zm)

12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2011r Nr 149,poz.887)

13) ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.z 2009r Nr 205, poz. 1585 z póżn. zm.

14) innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Do podstawowych zadań GOPS należy prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej gminy Giby, mających na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takim sytuacjom.

2. GOPS realizuje w szczególności:

1) zadania z zakresu pomocy społecznej:

a) własne - zgodnie z ustaleniami wójta przy uwzględnieniu lokalnych programów oraz strategii rozwiązywania problemów,

b) z zakresu administracji rządowej - zlecone ustawami oraz przekazane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

c) wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,

3) zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) zadania z zakresu wspierania rodziny,

5) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Do zadań GOPS z zakresu pomocy społecznej własnych i zleconych należą w szczególności:

1) opracowywanie projektów i realizacja przyjętej przez radę gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych ,

2) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie w szczególności:

a) zasiłków stałych,

b) zasiłków okresowych,

c) zasiłków celowych,

d) zasiłków celowych specjalnych,

e) zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej,

f) pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

g) zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

h) zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

i) wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

5) przyznawanie biletu kredytowego,

6) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz nie zamieszkującymi wspólnie z matką, ojcem lub rodzeństwem,

7) praca socjalna,

8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

9) prowadzenie i zapewnianie miejsc w mieszkaniach chronionych,

10) dożywianie dzieci,

11) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

12) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

13) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

14) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

15) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników,

16) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

17) współpraca z powiatowym urzędem pracy,

18) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu odnowę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2. Do zadań GOPS z zakresu świadczeń rodzinnych należą w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,

2) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych,

3) wypłacanie w ramach świadczeń rodzinnych:

a) zasiłków rodzinnych wraz z następującymi dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- wielodzietności,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

b) świadczeń opiekuńczych:

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- świadczeń pielęgnacyjnych.

c) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

4) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne,

5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3. Do zadań GOPS z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą w szczególności:

1) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

4. Do zadań GOPS z zakresu wspierania rodziny należą w szczególności:

1) praca z rodziną poprzez:

a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

b) terapię i mediację,

c) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

d) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

e) organizowanie dla rodziny spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji,

f) zapewnienie wsparcia asystenta rodzinnego,

2) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez pomoc rodziny wspierającej,

5. Do zadań GOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

3. W Rozdziale IV skreśla się § 10 ust.4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe