Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 31/91/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 7.056 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 7.056 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 57.741.053 zł.,

a) plan dochodów bieżących 50.175.812 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.565.241 zł.,

2) plan wydatków ogółem 58.012.705 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.443.071 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.569.634 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 271.652 zł. będą wolne środki w kwocie 271.652 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/91/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z jst

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

4 022

0

4 022

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

4 022

0

4 022

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

przed zmianą

10 582 716

3 617 946

6 964 770

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

10 583 216

3 618 446

6 964 770

60095

Pozostała działalność

przed zmianą

2 500

2 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

3 000

3 000

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

2 500

2 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

3 000

3 000

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

724 092

724 092

0

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

722 092

722 092

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

724 092

724 092

0

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

722 092

722 092

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

724 092

724 092

0

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

722 092

722 092

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

17 918 917

17 903 981

14 936

zmniejszenie

-456

-456

0

zwiększenie

1 956

1 956

0

po zmianach

17 920 417

17 905 481

14 936

80120

Licea ogólnokształcące

przed zmianą

5 080 164

5 080 164

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 500

1 500

0

po zmianach

5 081 664

5 081 664

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

55 300

55 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 500

1 500

0

po zmianach

56 800

56 800

0

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

przed zmianą

285 965

285 965

0

zmniejszenie

-456

-456

0

zwiększenie

456

456

0

po zmianach

285 965

285 965

0

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

132 396

132 396

0

zmniejszenie

-388

-388

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

132 008

132 008

0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

23 364

23 364

0

zmniejszenie

-68

-68

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

23 296

23 296

0

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

388

388

0

po zmianach

388

388

0

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

68

68

0

po zmianach

68

68

0

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

5 553 200

5 521 200

32 000

zmniejszenie

-4 600

-4 600

0

zwiększenie

4 600

4 600

0

po zmianach

5 553 200

5 521 200

32 000

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

przed zmianą

559 114

559 114

0

zmniejszenie

-4 600

-4 600

0

zwiększenie

4 600

4 600

0

po zmianach

559 114

559 114

0

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

72 268

72 268

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 704

2 704

0

po zmianach

74 972

74 972

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

80 500

80 500

0

zmniejszenie

-1 595

-1 595

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

78 905

78 905

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

5 200

5 200

0

zmniejszenie

-149

-149

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

5 051

5 051

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

17 000

17 000

0

zmniejszenie

-1 507

-1 507

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

15 493

15 493

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

3 200

3 200

0

zmniejszenie

-1 341

-1 341

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

1 859

1 859

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

27 760

27 760

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 896

1 896

0

po zmianach

29 656

29 656

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przed zmianą

2 360

2 360

0

zmniejszenie

-8

-8

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

2 352

2 352

0

Wydatki razem:

przed zmianą

48 720 383

40 154 771

8 565 612

zmniejszenie

-7 056

-7 056

0

zwiększenie

7 056

7 056

0

po zmianach

48 720 383

40 154 771

8 565 612

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

9 288 300

9 288 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

9 288 300

9 288 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

58 012 705

49 443 071

8 569 634

zmniejszenie

-7 056

-7 056

0

zwiększenie

7 056

7 056

0

po zmianach

58 012 705

49 443 071

8 569 634

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe