Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 29.149.2013 Rady Gminy Czyże

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. 645) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 48 ust. 1 i 5 , art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) Rada Gminy Czyże uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. a) i b) i nie spełniając warunku określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania", których dochód osoby samotnie gopodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 180% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub w całości zgodnie z następującymi zasadami:

Lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

1.

powyżej 180 % do 200 %

50 %

2.

powyżej 200 % do 225 %

70 %

3.

powyżej 225 % do 250 %

90 %

4.

powyżej 250 %

100 %

§ 3. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. c) i nie spełniając warunku określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania", których dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Wydatki poniesione na wskazane w § 3 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub w całości zgodnie z następującymi zasadami:

Lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

1.

powyżej 150 % do 200 %

50 %

2.

powyżej 200 % do 225 %

70 %

3.

powyżej 225 % do 250 %

90 %

4.

powyżej 250 %

100 %

§ 5. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2 i § 4, następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 28.143.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3532).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe