Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/334/2013 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/325/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 264, poz. 3055)

§ 2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują ważność do końca 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe