Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/132/2013 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie połączenia niektórych sołectw w Gminie Miastkowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) oraz § 6 Statutu Gminy Miastkowo stanowiacego załącznik do uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 259, poz. 3075), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się , co następuję:

§ 1. 1. Dokonuje się połączenia sołectw:

1) Osetno i Drogoszewo w jedno sołectwo Drogoszewo;

2) Łubia i Tarnowo w jedno sołectwo Tarnowo.

2. Sołectwo Drogoszewo obejmować będzie dotychczasowy obszar sołectwa Osetno i Drogoszewo.

3. Sołectwo Tarnowo obejmować będzie dotychczasowy obszar sołectwa Łubia i Tarnowo.

§ 2. Terytorialny przebieg granic sołectw przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Utworzonym sołectwom nadane zostaną statuty w drodze odrębnych uchwał.

§ 4. Do czasu wyboru nowych organów sołectwa działają dotychczas wybrane organy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz


Załącznik do Uchwały Nr XXII/132/2013
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 20 listopada 2013 r.

TERYTORIALNY PRZEBIEG GRANIC SOŁECTW

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe