Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 84.2013 Wójta Gminy Zawady

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, 1456, 1530, 1548 z 2012r. ) oraz § 11 uchwały Nr XVIII/169/12 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem11 430 926 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie10 005 013 zł;

b) majątkowe w kwocie1 425 913 zł;

2) plan wydatków ogółem:10 946 897 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie8 994 957 zł;

b) majątkowe w kwocie1 949 940 zł;

3) nadwyżkę budżetu w wysokości484 029 złprzeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady


Krzysztof Wądołowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 84.2013
Wójta Gminy Zawady
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe