Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/159/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz.Woj. Podl. Nr 297, poz. 3699).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik do Uchwały Nr XX/159/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 listopada 2013 r.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 763 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.264 zł,

c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie - 1.526 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

57

161

13

14

161

447

14

15

447

629

15

629

1422

Trzy osie

12

17

161

281

17

19

281

576

19

21

576

748

21

23

748

1152

23

25

1152

1800

25

1152

1800

cztery osie i więcej

12

25

748

758

25

27

758

1184

27

29

1184

1878

29

31

1878

2785

31

1878

2785

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton - 1.551 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w złotych)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

23

44

18

25

302

546

25

31

637

1044

31

1603

2201

Trzy osie i więcej

12

40

1415

1957

40

1957

2894

5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.074 zł;

6) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w zależności od liczny osi. dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

Nie mnie niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesZeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

12

30

18

25

202

364

25

31

364

638

Dwie osie

12

28

239

351

28

33

697

966

33

38

966

1466

38

1305

1930

Trzy osie i więcej

12

38

769

1061

38

1070

1454

7) od autobusów, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.551 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.789 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe