Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr DRE-4210-1(3)/2014/1271/XIIZM/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w miejscowości Swierże Górne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego: ENEA Wytwarzanie Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Świerże  Górne
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
które posiada:

numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000060541,

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8120005470,

zawartego w piśmie z dnia 8 stycznia 2014 r., (bez znaku), które wpłynęło do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie w 13 stycznia 2014 r., o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 lipca 2013 r.  Nr OLB-4210-20(10)/2013/1251/XIV/MSZ2, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku, w związku z przejęciem przez Przedsiębiorstwo spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku.

Powyższe przejęcie (połączenie) nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku (spółka przejmowana) na spółkę ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (spółka przejmująca).

W myśl przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych „połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie)”. Przepis art. 494 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż „Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba żeustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.”

Należy więc stwierdzić, że z dniem połączenia spółka ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (spółka przejmująca) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku (spółka przejmowana).postanawiam

wprowadzić w decyzji z 29 lipca 2013 r. Nr OLB-4210-20(10)/2013/1251/XIV/MSZ2, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku, następujące zmiany:

1) na stronie tytułowej zastępuję:

a) nazwę przedsiębiorstwa energetycznego: „Elektrociepłownia Białystok Spółka Akcyjna” nazwą: „ENEA WYTWARZANIE Spółka Akcyjna”,

b) dotychczasowy numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) numerem:0000060541,

c) dotychczasowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) numerem:8120005470,

2) w taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do ww. decyzji:

a) zastąpienie na stronie tytułowej taryfy wyrazów: „Elektrociepłownia Białystok Spółka Akcyjna, 15-124 Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 15” wyrazami: „ENEA WYTWARZANIE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Świerże Górne, 26-900 Kozienice”,

b) zmianę treści tiret czwarte, zamieszczonego w punkcie I taryfy zatytułowanym „Objaśnienia pojęć używanych w taryfie”. poprzez zastąpienie zamieszczonej tam definicji przedsiębiorstwa ciepłowniczego następującym brzmieniem: „przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. ENEA WYTWARZANIE S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice, która połączyła się z dniem 31 grudnia 2013 r. ze Spółką Elektrociepłownia Białystok S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Elektrociepłownia Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) na Spółkę ENEA WYTWARZANIE S.A. z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (Spółka Przejmująca), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (łączenie się przez przejęcie).

c) zmianę treści punktu II taryfy zatytułowanego: „Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło” poprzez jej zastąpienie następującym brzmieniem: „ENEA Wytwarzanie S.A. prowadzi na terenie Białegostoku działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

- na wytwarzanie ciepła nr WCC/256/1271/U/OT-4/98/JG z 12 października 1998 r., ostatnio zmienionej decyzją nr WCC/256-ZTO-H/1271/W/DSW/2013/TW z 31 grudnia 2013 r.,

- na przesyłanie i dystrybucje ciepła nr PCC/269/1271/U/OT-4/98 z 12 października 1998 r., ostatnio zmienionej decyzją nr PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK z 31 grudnia 2013 r.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z 29 lipca 2013 r.  Nr OLB-4210-20(10)/2013/1251/XIV/MSZ2, zatwierdzono taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Białymstoku.

W związku z przejęciem przez Przedsiębiorstwo spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku, które nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku (spółka przejmowana) na spółkę ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (spółka przejmująca), Przedsiębiorstwo, pismem z 8 stycznia 2014 r. uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2014 r., wniosło o zmianę ww. taryfy dla ciepła.

Decyzjami z 31 grudnia 2013 r. nr WCC/256-ZTO-H/1271/W/DSW/2013/TW oraz nr PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK,zostały odpowiednio zmienione udzielone Przedsiębiorstwu koncesje na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Białegostoku.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu możliwości posługiwania się taryfą, zawierającą aktualne dane Przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności - postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.

Radca Prezesa Renata Wysocka

Otrzymują:

1. Pan Michał Paprocki

Pełnomocnik ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych

Adres do korespondencji:

Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k.

ul. Flory 9 lok.11, 00-586 Warszawa

2. ENEA Wytwarzanie S.A., Świerże Górne, 26-900 Kozienice

3. Wojewoda Podlaski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe