Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/29/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Dz. U. Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234. poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1702; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548; z 2013 r. poz.938),Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody Związku w wysokości 48.000 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 48.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki Związku w wysokości 650.881 zł, z tego :

- bieżące w wysokości - 370.881 zł,

- majątkowe w wysokości - 280.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt Związku w wysokości 602.881 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 602.881 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 602.881 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/29/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2014 rok

1

2

3

4

5

bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

90002

Gospodarka odpadami

48 000

0920

Pozostałe odsetki

8 000

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich

40 000


Razem

48 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/29/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 grudnia 2013 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2014 rok

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

650 881

370 881

370 881

142 881

228 000

280 000

0

0

90002

Gospodarka odpadami

650 881

370 881

370 881

142 881

228 000

280 000

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 111

54 111

54 111

54 111

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 900

9 900

9 900

9 900

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 870

1 870

1 870

1 870

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

77 000

77 000

77 000

77 000

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

98 000

98 000

98 000

0

98 000

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

118 000

118 000

118 000

0

118 000

0

0

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0


4 700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

6 010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

280 000

0

0

0

0

280 000

0

0

Wydatki razem:

650 881

370 881

370 881

142 881

228 000

280 000

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/29/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody planu finansowego w 2014 rok

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

602 881

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

602 881

5.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

Rozchody ogółem:

0

1.

Spłaty kredytów

§ 992

0

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe