Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 157/XXXI/2014 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na :

1. Zmianie planu dochodów na kwotę 624.832,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 10.636.046,88 zł, w tym :

- bieżące w wysokości 10.033.647,53 zł,

- majątkowe w wysokości 602.399,35 zł,

2. Zmianie planu wydatków na kwotę 624.832,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 . Po dokonanych zmianach plan wydatków 11.136.046,88 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.384.732,04 zł,

- majątkowe w wysokości 1.751.314,84 zł,

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 500.000 złotych planuje się pokryć :

a) Kredytem długoterminowym

§ 3. . Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 złotych

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 400.000 złotych

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 443.100 złotych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 złotych

§ 4. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XXXI/2014
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 marca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XXXI/2014
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 marca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe