Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/526/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.240 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.448.973 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.230.025 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.702.224 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 311.170.109 zł, w tym:

a) bieżących 277.904.189 zł,

b) majątkowych 33.265.920 zł;

2) plan po stronie wydatków 320.090.159 zł, w tym:

a) bieżących 263.829.078 zł,

b) majątkowych 56.261.081 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 8.920.050 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.011.349 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 20.820.791 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 11.900.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1D%20wl.pdf


Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1D%20og.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr R do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
ZalacznikR.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 dla do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik4%20dla.pdf


Załącznik Nr 4 spoza do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik4%20spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/526/204
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwrotem nadwyżki środków obrotowych przez ZBM oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

3) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów:

a) nr ST3-4820/2/2014 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 488.118 zł,

b) nr ST4-4820/12/2014 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej o kwotę 541.189 zł;

4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówce oświatowej i dotyczy przewozu dzieci biorących udział w konkursach przedmiotowych;

5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych) i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej (zwrot składek na Fundusz Pracy);

6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów pn. "Wiedza - kluczem do sukcesu - SP2", "Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na 6", "Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - Szkoła na 6" i "Szkoła Podstawowa nr 4 - Suwalski Klucz do Sukcesu"(dostosowanie dochodów do procentowego udziału środków pochodzących z EFS, budżetu krajowego i środków własnych miasta) oraz realizacją projektów pn. "Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach", "Zostań zawodowcem", "Nauka w Technikum - wysokie loty i pewna przyszłość"(zwrot środków przez Urząd Marszałkowski za 2013 rok), "PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny"(przesunięcie realizacji projektu z 2013 r. na 2014 r.);

7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - porozumieniem zawartym z Powiatem Suwalskim na objęcie działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dzieci z Powiatu Suwalskiego;

8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji (umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych) oraz realizacją zadania pn. "Funkcjonowanie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektu pn "II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym" oraz zadania pn. "Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic";

2) działu 630 - Turystyka - związane z realizacją projektów pn "Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej" oraz ,,Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013" zgodnie z umową nr SPF/1.3/PL/13 z 19 marca 2014 roku;

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań inwestycyjnych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków finansowych na utrzymanie zieleni;

5) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na lokalne inicjatywy inwestycyjne zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;

7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków dotyczących Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie środków o niewykorzystane środki z 2013 r.) oraz urealnieniem planu wydatków w Izbie Wytrzeźwień;

8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej;

9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektów omówionych w § 1;

10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją projektu pn. "Dokumentacja przyszłościowa";

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz tablicy pamiątkowej;

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz przesunięciem środków między zadaniami zgodnie z załącznikiem nr 3 (wydatki majątkowe).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe