Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/218/14 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 i art.54 ust.1-5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 217) oraz art. 40 ust 2, pkt 1 i art.42 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013r. poz.595 i poz.645 ) oraz art.4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/182/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2013r., poz. 3804) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 8, pkt.4 otrzymuje brzmienie:

Ordynatorów, koordynatorów oddziałów i kierowników komórek organizacyjnych";

2) w §10, ust.1, pkt.14 otrzymuje brzmienie:

Dział Farmacji".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego oraz Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Kolnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady


Marian Niesłuchowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe