Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/220/14 Rady Gminy Brańsk

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 42 ust. 7 pkt. 3 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru: W = (x1 + x2 + ...): [(x1: y1) + (x2: y2)], gdzie:

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin;

2) x1, x2, ... - oznacza liczbę godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych przydzielonych danemu nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły;

3) y1, y2, ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określonych dla danych stanowisk ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy x1: y1, x2 : y2, ... zawarte w ust. 1, przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczony literą W, o którym mowa w art. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej przyjmuje się za pełną godzinę.

4. Różnica między łączną liczbą godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi, a liczbą godzin wyliczoną zgodnie z ust. 1 stanowić będzie liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe